Porucha při generování stlačeného vzduchu

 • Příliš malý kompresor
  Stlačený vzduch je nedostatečný, tlak pro stříkání klesá.
  Při nepřetržitém provozu se stlačený vzduch silně zahřívá, čímž stoupá podíl oleje a vodního kondenzátu.
  Nepřetržitým provozem při vysokých teplotách se zkracuje životnost kompresoru
 • Příliš starý kompresor
  Kompresor má příliš malý stupeň účinnosti a pracuje proto nehospodárně.
  Kompresor spotřebuje hodně oleje, který se s spolu s vysokým otěrem může dostat do rozvodu stlačeného vzduchu.
  Stlačený vzduch je nasáván z vlhkého nebo prašného prostoru.
 • Vysoký podíl kondenzátu
  Vysoký podíl kondenzátu ve stlačeném vzduchu zkracuje životnost filtru stlačeného vzduchu.
  Následky vadné nebo nedostatečné filtrace:

Více informací pro odstranění nedostatků zásobování tlakovým vzduchem naleznete v Poradci pro stlačený vzduch

Chyby ve vedení stlačeného vzduchu a v instalaci filtru

 • Příliš malá expanzní nádoba

  • Tlak se při napojení dalších spotřebičů zhroutí.

  • Stlačený vzduch je příliš horký, čímž se ztráta kondenzátu zvýší tak, že odloučení v olejových/vodních odlučovačích již není možné zajistit.

 • Chybějící nebo nedostatečný odtok kondenzátu na expanzní nádobě odlučovače

  • Odlučovaný kondenzát je do vedení stlačeného vzduchu zatažen jako "voda" a způsobuje tam usazeniny a korozi.
  • Olejové/vodní odlučovače mohou být tvorbou vodních kaluží přetěžovány; kondenzát potom proniká až do sítě pro vedení stlačeného vzduchu.
  • Příliš velkým množstvím nečistot z vedení stlačeného vzduchu může být poškozena funkčnost automatických odtoků kondenzátu, ventilů a jiných zařízení.

 • Vedení stlačeného vzduchu je v poměru průřezu k délce příliš malé

  • Ztráta tlaku vede k velkému plýtvání energií.
  • Při poklesu stlačeného vzduchu se tlak zhroutí, což může vést k neuspokojivému výsledku lakování.

 • Vedení stlačeného vzduchu bez zabudovaných "spádů, labutích krků" (viz. obrázek) a/nebo odtoku kondenzátu na konci tlakového vedení
  • Kondenzát je zatahován do odvodního vedení.
  • Kondenzát zůstává ve vedeních a vede ke vzniku usazenin a koroze.
 • Nedostatečná filtrace a odlučování
  • Kondenzát a nevyfiltrované částice zkracují dobu životnosti přístrojů pracujících se stlačeným vzduchem a vedou k vytváření prachových vložek a vodních bublin na lakovaných plochách.

Více informací k odstranění nedostatků v zásobování stlačeným vzduchem najdete v Poradci pro práci se stlačeným vzduchem.  
     
Chyby při nastavení lakovací pistole

 • Nevhodná nebo poškozená sada trysek

  • Aby bylo dosaženo optimálního výsledku lakování, musí být v závislosti na stříkaném materiálu (ViskozitaViskozita materiálu udává čas ve vteřinách, který materiál potřebuje, aby z normované nádoby kompletně vytekl. Existují různé metody výpočtu.Údaje firmy SATA se bezvýjimečně vztahují na měření s kelímkem podle normy 4 - přepočtové tabulky pro DuPont Parlin, Fisher, Ford, Zahn zahn Sears Craftsman Cup najdete přímo zde v encyklopedii.X» atd.) vybrána odpovídající sada trysek.
  • Ucpané a poškozené otvory ve vzduchové trysce vedou k nepříznivým obrazům střiku.

 • Nerovnoměrný obraz střiku vede k nedostačujícímu výsledku lakování s "kocoury" atd.

  • Tlak střiku je příliš vysoký nebo příliš nízký.
  • Sada trysek nebyla výrobcem nastavena/kalibrována (u firmy SATA je každá sada trysek nastavena/kalibrována - jak u kompletních pistolí, tak i u náhradních dílů).

 • Paprsek střiku s příliš vysokým podílem mlhy vznikající při stříkání

  • Materiál je aplikován příliš "suchý", což vede ke špatnému průběhu jeho nanášení.
  • Nedostatečné rozprášení při příliš nízkém tlaku se silnou tvorbou "pomerančové kůže".
  • ! Tlak střiku nastavujte na optimální hodnotu vždy při stažené pistoli !

 • Chybně nastavená ViskozitaViskozita materiálu udává čas ve vteřinách, který materiál potřebuje, aby z normované nádoby kompletně vytekl. Existují různé metody výpočtu.Údaje firmy SATA se bezvýjimečně vztahují na měření s kelímkem podle normy 4 - přepočtové tabulky pro DuPont Parlin, Fisher, Ford, Zahn zahn Sears Craftsman Cup najdete přímo zde v encyklopedii.X» střiku

  • Nedostatečné rozprášení při příliš vysoké viskozitě.
  • Tvorba "kocourů" při příliš nízké viskozitě.

 • Vzdálenost při stříkání není optimální

  • Příliš vysoký nános materiálu při příliš malé vzdálenosti při stříkání vede ke tvorbě "kocourů".
  • Příliš vysoký pokles barevné mlhy při příliš malé vzdálenosti při stříkání.
  • Rozklad paprsku, případně nekryjící obraz střiku při příliš velké vzdálenosti při stříkání.
  • Nebezpečí tvorby mráčků u metalických laků a při příliš velké vzdálenosti při stříkání.

 • Mikrometr stlačeného vzduchu na pistoli není správně nastavený

  • Přes správně nastavený tlak střiku na regulátoru tlaku tlak střiku ve vzduchové trysce neladí! Tím jsou předem naprogramovány odchylky v barevných odstínech. -> Při "normálních" pracích vždy nechte mikrometr stlačeného vzduchu kompletně otevřený.

 • Regulace střiku do kruhu/do šířky není správně nastavena

  • Šířka paprsku je pro dosažení optimálního pracovního tempa příliš velká nebo příliš malá.

 • Šroub pro regulaci materiálu je zašroubován

  • Průtok materiálu je pro dosažení optimálního výsledku lakování možná příliš nízký.