Szállítói és fizetési feltételek


Eladási és szállítási feltételek SATA GmbH & Co. KG, Domertalstr. 20, D-70806 Kornwestheim 

A SATA GmbH & Co. KG-vel (SATA) kötött szerződésekre az alábbi eladási és szállítási feltételek vonatkoznak, amennyiben nem kötöttek más írásbeli megállapodást

 

I.  Ajánlat és megrendelés

 1. Az ajánlatok nem kötelező jellegűek.  Az ajánlathoz tartozó dokumentumok, mint ábrák, vázlatok, súly- és méretadatok csak megközelítőleg irányadóak, amennyiben nincsenek kötelező jelleggel megadva.  Az árajánlatokra, vázlatokra és más dokumentumokra a SATA tulajdon- és szerzői jogot tart fenn, külső személyeknek nem szabad hozzáférhetővé tenni őket.  A SATA köteles csak a megbízó hozzájárulásával hozzáférhetővé tenni külső személyeknek a megbízó által bizalmasnak nevezett terveket.
 2. A megrendelés csak akkor számít átvettnek, ha megadott határidőn belül nem mondanak neki ellent vagy a SATA írásban igazolja azt.  Feltételezzük, hogy a jelen megbízási igazolásban tartalmazott megállapodásokon kívül másban nem egyeztek meg.

 

II.  A szállítás terjedelme

 1. A szállítás terjedelmére a megbízó megbízása vagy a SATA megrendelés visszaigazolása irányadó.  A szállító és a megrendelő között a szerződés kivitelezése céljából kötött valamennyi megállapodást a jelen szerződésben írásban kell rögzíteni.
 2. A méret, a súly és – nehezen számlálható apró részeknél – a darabszám +/- 5%-kal eltérhet szállításnál.
 3. A szerszámok, modellek és kísérleti példányok a SATA tulajdonai maradnak, még ha részben vagy egészben is kiszámlázták őket.  A megőrzési kötelezettség az utolsó szállítás utáni két évvel elévül.  A rajzok vagy a megbízó adatai alapján történő szállítás esetén a SATA külső személyek védőjogi igényeitől mentes.

 

Ár és fizetés

 1. Valamennyi ár kizárólag törvényes általános forgalmi adóval és a kornwestheimi gyártól értendő.  Az árak nem tartalmazzák a csomagolást, szállítást, portót és biztosítási költségeket.  A pótalkatrészekre, javításokra és extra kivitelre vonatkozó egyedi megrendeléseknél kis mennyiségre vonatkozó felárat számolhatunk fel. 
 2. A javításokról, szerszám- és fejlesztési költségekről kiadott számlák azonnal tiszta nettó összegben fizetendők.  Az összes többi számla a számla kézhez vétele utáni 14 napon belül 2%-os engedménnyel, vagy 30 napon belül tisztán nettó összegben esedékes, amennyiben nem született más megállapodás.  Váltót csak a fizetés miatti különleges megállapodás esetén fogadunk el, a szokásos mértékű százalékos levonást és költségeket számoljuk fel.  Amennyiben a megbízó fizetési késedelembe esik, a SATA késedelmi kamatot, valamint messzemenő késedelmi kárt érvényesíthet.  Késedelmes fizetés esetén a SATA jogosult a német PTK 247.§ alapján a jegybanki alapkamat feletti 8%-os késedelmi kamatot felszámolni.  A SATA érvényesítheti a messzemenő késedelmi kárt.
 3. A megbízónak csak akkor szabad elszámolnia egy ellenkövetelést, ha az nem vitatott, jogerős vagy az ügydöntő határozat meghozatalának a szakaszában van.  Az ellenkövetelés miatti visszatartási jogot az 1. pont alapján csak akor lehet gyakorolni, ha a SATA igényei és a megbízó ellenigényei ugyanazon a szerződéses viszonyon nyugszanak.

 

IV. Szállítási határidő

 1. A SATA által megnevezett szállítási időpontok és határidők nem kötelező jellegűek, amennyiben nem állapodtak meg kifejezetten másban.  A kötelező szállítási határidő esetén ez a megrendelési visszaigazolás elküldésével, azonban nem a megrendelő által beszerzendő dokumentumok, engedélyek, engedélyeztetések rendelkezésére bocsátása, valamint a megállapított foglaló megérkezése előtt kezdődik.
 2. A szállítási határidőt akkor tartják be, ha lejáratáig a szállítás tárgya elhagyta az üzemet vagy közölte, hogy készen áll az áru küldésére.
 3. A szállítási határidő megfelelően hosszabbodik bérharc, különösen munkabeszüntetés és kizárás, valamint a SATA akaratán kívül eső előre nem látható akadályok bekövetkezte esetén, amennyiben ezek az akadályok bizonyíthatóan a szállítás tárgyának gyártására vagy kiszállítására nagy befolyással vannak.  Ez akkor is érvényes, ha az alvállalkozó beszállítónál lépnek életbe ezek a körülmények.  Az ilyen akadályok elejét és végét fontos esetekben a SATA időben közli a megbízóval.
 4. A megbízó késedelmes kiszállítás esetén jogosult elállni a szerződéstől, ha a SATA késik és a megrendelő által az elutasítás figyelmeztetésével kitűzött póthatáridő is eredménytelenül telt el.  A megbízó köteles a SATA kérésére megfelelő határidőn belül nyilatkozni arról, hogy a késedelmes szállítás miatt eláll-e a szerződéstől és/vagy kártérítést követel-e, vagy ragaszkodik-e a teljesítéshez.  A szállítási késedelemből adódó további igények kizárólag a jelen Értékesítési és szállítási feltételek VIII.5 szerint értendők.
 5. Ha a megbízó kérésére későbbi időpontban történik a kiszállítás, akkor a küldési készenlét közlése utáni első hónap után a raktározás miatt keletkezett költségeket, a SATA üzemében történő raktározást, azonban legalább a számla értékének felét számítjuk fel havonta.

V. A kockázat átruházása és átvétel

 1. A kockázat legkésőbb a szállított részek kiküldésével száll át a megbízóra és pontosan akkor, ha részszállítások történnek vagy ha a SATA más szolgáltatásokat, pl. szállítási költségeket vagy kiszállítást vagy felállítást vállalt át.  A megbízó kérésére és saját költségére a SATA lopás-, törés-, tűz-, vagy vízkárokra, valamint egyéb biztosítható kockázatra biztosítja a küldeményt.
 2. Ha a küldemény olyan körülmények miatt késik, amelyekért a megbízó felelős, akkor a kockázat a küldési készenlét közlésének napjától a megbízóra száll át, azonban a SATA köteles a megbízó kívánságára és költségére megkötni a kért biztosításokat.
 3. Részszállítások engedélyezve vannak, amennyiben ez a megbízótól elvárható.

 

VI. Tulajdonjog fenntartása

 1. A SATA addig fenntartja magának a leszállított tárgyak feletti tulajdonjogot, míg az üzleti kapcsolatból származó valamennyi fizetést meg nem kapja.  A fenntartott tárgyak eladásának esetén a SATA igényeinek teljes teljesítése előtt a megbízó a fenntartott tárgyak számlaösszegének értékében lemond a vevőivel szemben járó követeléseiről, valamint a saját tulajdonjogi fenntartásának esetleges igényéről.
 2. A SATA köteles a megbízó kérésére a fenti feltételek alapján fennálló biztosítékokat annyiban engedélyezni, ha realizálható értékük 20%-kal meghaladja a biztosítandó követeléseket.
 3. A megbízónak nem szabad a szállítás tárgyát zálogba adni vagy biztosítékként átruházni.  Külső személyek általi elzálogosításról, valamint lefoglallásról vagy más rendelkezésről azonnal értesítenie kell a SATA-t.
 4. A megrendelő szerződésellenes magatartása, különösen késedelmes fizetés esetén a SATA a fizetési felszólítás után jogosult a visszavételre, a megbízó pedig a kiadásra.
 5. A tulajdonjog fenntartásának érvényesítésében, visszavételben, valamint a szállítás tárgyának a SATA általi zálogosítása során nem áll fenn a szerződéstől való elállás.  Visszavétel esetén a SATA jogosult a tárgyat előzetes felszólítás és megfelelő határidő kitűzése után szabad akarata szerint a legjobb módon értékesíteni.  Az értékesítés bevételét az adott értékesítési költségek levonása után beszámítják a SATA igényeibe. 
 6. Asserting the retention of ownership, taking back or pledging the goods as security by SATA does not constitute a withdrawal from the contract. After having had the goods returned to them, and after having given a warning and after having set a deadline, SATA is entitled to freely decide how best to realise the goods. After deduction of reasonable realization costs, the proceeds will be credited against SATA’s claims.

 

VII.  Az áru beérkezési ellenőrzése, reklamációk

 1. A megbízónak az átvett árut azonnal megérkezése után meg kell vizsgálnia, hogy nem hiányos-e és felmutatja-e a garantált tulajdonságokat.  A szállítmány nyilvánvaló hiányosságait azonnal, de legkésőbb a szállítmány beérkezése utáni 7 napon belül, a rejtett hiányosságokat pedig a fellépésük utáni 7 napon kell írásban bejelenteni a SATÁ-nak.  Különben a szállítmány elfogadottnak tekinthető.
 2. A megbízónak lehetőséget kell adni a SATÁ-nak arra, hogy ellenőrizze a reklamációt, különösen, hogy megvizsgálhassa a sérült árut és annak csomagolását.  Ha a megbízó megtagadja ezt a kérést, akkor a SATA mentesük a hiányosság miatti felelősségtől.  A megbízónak csak akkor van joga arra, hogy a hiányosságot saját maga vagy külső személy szüntesse meg és a SATÁ-tól a szükséges költségekért kártérítést követeljen, ha az üzemi biztonság veszélyeztetésének sürgős esete és aránytalanul nagy kár áll fenn - ahol erről a SATÁ-t azonnal értesíteni kell - vagy ha a SATA késésben van a hiányosság megszűntetésével.

VIII. A szállítási fogyatékosságok miatti felelősség

 1. A SATÁ-nak a fogyatékos árut saját költségére a megbízó által meghatározott reális határidőn belül saját belátása szerint ki kell javítania, vagy ki kell cserélnie.  A kicserélt áru a SATA tulajdona lesz.  Ha nem lehetséges, vagy ha a SATÁ-n múló egyéb okból a megbízó által megszabott határidőn belül nem történik meg vagy nem sikerül a javítás vagy a cserealkatrész szállítása, akkor a megbízó választása szerint a fogyatékos szállítás miatt elállhat a szerződéstől, vagy csökkentheti a vételárat.
 2. Amennyiben a javítás vagy cserealkatrész miatt keletkezett közvetlen költségek jogosultnak mutatkoznak, a SATA állja őket, a cserealkatrész árától kezdve a szállítást is magába foglalva.  Az esetlegesen a megbízónál keletkezett költségeket a megbízó maga állja. A jogosulatlan reklamációval összefüggésben lévő szükséges szerelési és utazási költségeket a megbízónak kell kifizetnie.  A megbízó vagy külső személy által szakszerűtlenül vagy a SATA előzetes engedélye nélkül végzett esetleges változtatások vagy javítások miatt a SATA kizárja az ebből adódó következményekért való felelősséget.
 3. A megbízónak a pótteljesítés céljából szükséges ráfordításaiból származó igényei, különösen szállítási költségek, utazási költségek, munkadíjak és anyagköltség ki vannak zárva, ha a ráfordítások azért nőnek, mert a szállítás tárgyát utólag másik helyre szállították ki, mint a megbízó telephelye, kivéve, ha az elhelyezés rendeltetésszerű használatának felel meg.
 4. A SATA nem vállal felelősséget az áru természetes elhasználódásából, alkalmatlan vagy szakszerűtlen használatból, hibás összeszerelésből vagy üzembe helyezésből, túlzott igénybevételből vagy a megbízó ill. külső személy által történt szakszerűtlen módosításokból vagy utólagos feljavításokból, alkalmatlan tisztítási eljárásból, elektrovegyi vagy elektromos behatásból eredő károkért, amennyiben ezek nem a SATA hibájára vezethetők vissza.
 5. A megbízó továbbmenő, különösen teljesítés helyetti kártérítésre és egyéb közvetlen vagy közvetett kár megtérítésére támasztott igényei, beleértve a követő, vagy eredő károkat, akármilyen jogi alapjuk is van, ki vannak zárva.  Ez nem érvényes akkor, ha
  a) a SATA rosszhiszeműen titkolta el a jogi vagy anyagi hiányosságot, vagy ha a garanciát vállalt az áru minőségére,
  b) a SATA, jogi képviselője, vagy teljesítési megbízottjai szándékosan vagy durva gondatlanságból okozták a kárt, vagy ha a kár úgy keletkezett, hogy ezen személyek gondatlanul megsértették szerződéses kötelezettségeiket.
  c) a SATA, jogi képviselője vagy teljesítési megbízottjai hibás módon megszegték kötelességüket és ezzel testi és egészségi kárt okoztak. 
  d) Egyszerű gondatlanság esetén azonban a SATA kártérítési kötelezettsége a szerződésre jellemző, előre látható kár értékére korlátozódik.
  e) Az 5. pont szerinti rendelkezések a megbízónak a SATA jogi képviselőivel vagy teljesítési megbízottaival szembeni közvetlen igényeire vonatkoznak.
  f) A megbízó valamennyi reklamációs igénye, beleértve az 5. és 6. pontban szabályozott kártérítési igényt is, az áru megbízónak történt kiszállítása utáni egy évvel elévül.  A cseredarabokra és javításokra az elévülési idő 12 hónap, mely legalább a szállítás tárgyára vonatkozó eredeti elévülési határidő lejáratáig érvényes.  A szállítás tárgyára vállalt fogyatékossági felelősség határideje a javítás által okozott üzemi szünet idejével hosszabbodik meg.
 6. A megbízónak a német PTK  478, 479.§ származó jogai a megbízó által fennálló fogyasztási javak eladása esetén érintetlen marad.

 

IX. A mellékkötelezettségekért váló felelősségvállalás

Ha a SATA hibájából a szállított tárgyat a megbízó a szerződés megkötése előtt vagy után kapott tanácsadás vagy tanácsok elmulasztása vagy hibás kivitelezése valamint más szerződéses mellékes kötelezettség szerint, különösen a szállítás tárgyának kezelési és karbantartási leírására vonatkozóan nem használhatja szerződésszerűen, a megbízó további igényeinek kizárásával a VII., VIII. és XI. pont szabályozásai vannak érvényben.

 

X. Rendelkezési korlátozások

A megbízó vállalja, hogy

 1. Németországon kívül és az EU tagországokon belül és egyéb EGK térségben nem szerez ügyfeleket a leszállított árura vagy nem működtet telepelyet vagy kiszállítási raktárat, ha a SATA nem tartja fenn saját magának a forgalmazási jogot ezeken a területen vagy ezt nem rendelte ki bizonyos kereskedőknek.
 2. nem köt közvetlen vagy közvetett üzletet olyan fogyasztókkal, akiknek üzleti székhelye vagy lakhelye az Európai Unió tagállamain vagy az EGK más államain kívül van.
 3. amennyiben üzleti székhelye vagy lakhelye az Európai Unió tagállamain vagy az EGK más államain kívül vanm akkor nem köt közvetlen vagy közvetett üzletet olyan fogyasztókkal, akiknek üzleti székhelye vagy lakhelye olyan országon kívül van, ahova a SATA beszállít.

 

XI. A megbízó elállási joga és a SATA jótállása

 1. A megbízó akkor állhat el a szerződéstől, ha a SATA számára a kockázat átszállása előtti teljes teljesítés végérvényesen lehetetlenné válik. Ugyanez vonatkozik a SATA szerződéskötés után fellépő tehetetlensége esetén.  A megbízó akkor is elállhat a szerződéstől, ha hasonló tárgyal rendelésekor a szállítás egy részének kivitelezése szám szerint lehetetlenné válik és jogosult érdek lép fel a részszállítás elutasítására.
 2. Ha a IV. pont szerinti szállítási késedelem áll fenn, és a megbízó a késésben lévő szállítónak reális szállítási póthatáridőt szab meg azzal a kifejezett nyilatkozattal, hogy a határidő lejárta után elutasítja a teljesítés elfogadását, és a póthatáridő mégsem kerül betartásra. Ebben az esetben a megbízó jogosult az elállásra.

 

XII. Kizárólagosság, részleges hatálytalanság

 1. A jelen Értékesítési és szállítási feltételeket nem korlátozzák a megbízó más szövegezésű Általános üzleti feltételei, kivéve, ha ezeket a SATA igaz
 2. Amennyiben a fenti rendelkezések bármilyen okból hatálytalanná válnának, akkor ez nem érinti az összes többi rendelkezést.

 

XIII. Illetékesség, jogválasztás

 1. A szerződéses viszonyból eredő valamennyi vitánál annál a bíróságnál kell perelni, amely a SATA székhelyéért vagy a szállítást végző kirendeltségéért felelős, ha a megbízó teljes jogú kereskedő, közjogi személy vagy közjogi különvagyon.  A SATA jogosult a megbízó székhelyén pert indítani.
 2. A jelen szerződésre a Német Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik az UN vásárlói jog kizárásával.