SATA dostawa i warunki płatności


SATA dostawa i warunki płatności
SATA GmbH & Co. KG, Domertalstr. 20, D-70806 Kornwestheim

Dla umów zawartych z firmą SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. KG oraz jej przedstawicielami obowiązują – o ile pisemnie nie poczyniono innych ustaleń –następujące ustalenia:

I.  Oferta

 1. Składane oferty są niezobowiązujące. Oferty uważa się za przyjęte, dopiero wówczas, gdy zostały pisemnie potwierdzone przez dostawcę. Przyjmuje się, że nie zostały zawarte żadne dodatkowe porozumienia umowne poza zawartymi w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. Dokumentacja służąca do przygotowania oferty, jak ilustracje, rysunki, dane dotyczące ciężaru i wymiarów, są miarodajne jedynie w przybliżeniu, o ile z naciskiem nie zadeklarowano ich jako wiążących. Dostawca zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie wobec kosztorysów, rysunków i innych dokumentów; zabrania się ich udostępniania osobom trzecim. Dostawca jest zobowiązany do udostępniania osobom trzecim planów określonych przez zamawiającego jako poufnych, tylko za jego zgodą.

II.  Zakres dostawy

 1. Dla zakresu dostawy wiążące jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia wystawione przez dostawcę, w przypadku oferty dostawcy z określeniem czasu i terminowego przyjęcia – wiążąca jest oferta, o ile nie przedłożono w odpowiednim czasie potwierdzenia przyjęcia zlecenia. Wszystkie porozumienia, jakie zostają zawarte pomiędzy dostawcą a zamawiającym w celu wykonania niniejszej umowy, należy w niej zapisać.
 2. Masy, ciężary i – przy trudno policzalnych drobnych częściach – ilości sztuk mogą podczas dostawy wykazywać dyferencję w wysokości +/- 5 %.
 3. Narzędzia, modele, wzory doświadczalne pozostają własnością dostawcy, także, jeżeli częściowo lub w całości pokrył ich koszty. Obowiązek przechowywania wygasa dwa lata po ostatniej dostawie. W przypadku dostaw według rysunku lub wytycznych zamawiającego, dostawca jest zwolniony z roszczeń związanych z prawną ochroną interesów osób trzecich.

III. Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i obowiązują dla zakładu w Kornwestheim. Nie zawierają opakowania, transportu, opłat ani kosztów ubezpieczenia. W przypadku zamawiania pojedynczych części zamiennych, napraw lub produktów specjalnych na zamówienie możliwe jest naliczenie dopłaty za ilość minimalną.
 2. Faktury za naprawy, z tytułu kosztów narzędzi i projektowania są płatne natychmiast w kwocie netto. Wszystkie inne faktury są płatne w ciągu 14 dni od momentu otrzymania faktury z 2% skonto lub w ciągu 30 dni od momentu otrzymania w kwocie netto, o ile nie uzgodniono inaczej. Weksle są przyjmowane tylko po oddzielnym uzgodnieniu w celu zapłaty z obciążeniem z tytułu dyskonta i opłaty bankowej. W przypadku zwłoki w płatnościach, firma SATA może obciążyć zamawiającego odsetkami za zwłokę i dochodzić odszkodowania z tytułu innych strat spowodowanych przez zwłokę. W przypadku zwłoki w płatnościach firma SATA ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 8% ponad podstawową stopę procentową zgodnie z § 247 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Prawo firmy SATA do dochodzenia odszkodowania z tytułu innych strat spowodowanych przez zwłokę pozostaje nienaruszone.
 3. Kompensata z roszczeniami wzajemnymi zamawiającego jest możliwa tylko wtedy, gdy jest bezsporna, prawomocnie stwierdzona lub gotowa do rozstrzygnięcia. Z prawa do powstrzymania się od świadczenia z powodu kompensaty z roszczeniami wzajemnymi można skorzystać tylko pod warunkiem podanym w poprzednim zdaniu, jeśli roszczenia firmy SATA i roszczenia wzajemne zamawiającego opierają się na tym samym stosunku umownym.

IV. Czas dostawy

 1. Obowiązują terminy dostawy i inne terminy podane przez firmę SATA, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej. Wiążący termin dostawy rozpoczyna się wraz z odesłaniem potwierdzenia zamówienia, ale nie przed dostarczeniem przez zamawiającego odpowiednich dokumentów, zezwoleń, akceptacji oraz przed wpłatą uzgodnionej zaliczki.
 2. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeśli przed jego upływem przedmiot objęty dostawą opuścił zakład lub jeśli została zgłoszona gotowość do wysyłki.
 3. Termin dostawy wydłuża się odpowiednio w przypadku działań typu walki pracowników o realizację żądań ekonomicznych, szczególnie strajk i zamknięcie przedsiębiorstwa, oraz w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, niezależnych od woli firmy SATA, o ile tego typu przeszkody mają udowodniony, istotny wpływ na przygotowanie lub dostawę przedmiotu objętego dostawą. Dotyczy to również wystąpienia tego typu sytuacji u poddostawców. O rozpoczęciu i zakończeniu tego typu przeszkód firma SATA poinformuje zamawiającego w ważnych przypadkach w najszybszym możliwym terminie.
 4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z powodu opóźnienia w dostawie, jeśli opóźnienie dotyczy firmy SATA i bezskutecznie upłynął adekwatny, ustalony przez zamawiającego termin dodatkowy, zagrożony odmową. Na żądanie firmy SATA zamawiający jest zobowiązany do poinformowania jej w adekwatnym terminie, czy z powodu opóźnienia w dostawie zamierza odstąpić od umowy i/lub będzie domagać się odszkodowania zamiast świadczenia lub czy podtrzymuje gotowość przyjęcia świadczenia. Inne roszczenia z tytułu opóźnienia w dostawie są określone wyłącznie w VIII.5 niniejszych warunków sprzedaży i dostaw.
 5. Jeśli na życzenie zamawiającego wysyłka jest realizowana w czasie późniejszym, wówczas koszty związane z przechowywaniem towaru w przypadku przechowywania w zakładzie firmy SATA obciążają zamawiającego, począwszy od miesiąca, w którym została zgłoszona gotowość do wysyłki, w wysokości co najmniej ½ wysokości kwoty wyszczególnionej na fakturze za każdy miesiąc.

V. Przejście ryzyka i przekazanie

 1. Ryzyko przechodzi na zamawiającego najpóźniej wraz z wysyłką części objętych dostawą, także wtedy, gdy realizowane są dostawy częściowe lub firma SATA przyjęła na siebie realizację jeszcze innych świadczeń, np. koszty wysyłki, dowóz lub ustawienie. Na życzenie zamawiającego firma SATA ubezpieczy przesyłkę na jego koszt przed kradzieżą, uszkodzeniem na skutek połamania, podczas transportu, w wyniku działania ognia lub wody oraz przed innymi możliwymi do ubezpieczenia ryzykami.
 2. Jeśli wysyłka ulega opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, ryzyko przechodzi na zamawiającego w dniu zgłoszenia gotowości do wysyłki; firma SATA jest jednak zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia wymaganego przez zamawiającego na jego życzenie i koszt.
 3. Dostawy częściowe są dopuszczalne, jeśli zamawiający wyraża na nie zgodę.

VI. Zastrzeżenie własności

 1. Firma SATA zachowuje prawo własności dostarczonych towarów do momentu wpływu wszystkich płatności wynikających ze stosunku handlowego. Na wypadek przeniesienia własności zastrzeżonych towarów przed całkowitym spełnieniem roszczeń firmy SATA, zamawiający odstępuje od należnych mu jeszcze roszczeń w stosunku do swojego odbiorcy w wysokości kwoty podanej na fakturze dot. zastrzeżonych towarów oraz ewentualnych roszczeń z własnego zastrzeżenia własności.
  Firma SATA zobowiązuje się do odblokowania na żądanie zamawiającego zabezpieczeń przysługujących mu zgodnie z podanymi warunkami - do wyboru przez firmę SATA - w zakresie, w którym możliwa do zrealizowania wartość przekracza zabezpieczane roszczenia o 20%.
 2. Zamawiający nie może zastawiać przedmiotu objętego dostawą ani przewłaszczyć go na zabezpieczenie. Ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia firmy SATA o zastawieniu, a także konfiskacie lub innych dyspozycjach przez osoby trzecie.
 3. W przypadku niezgodnego z umową postępowania zamawiającego, szczególnie w przypadku zwłoki w płatnościach, firma SATA jest uprawniona do wycofania towaru po upomnieniu, a zamawiający ma obowiązek jego wydania.
 4. W przypadku dochodzenia zastrzeżenia własności, przyjęcia zwrotu oraz zastawienia przedmiotu objętego dostawą przez firmę SATA nie ma możliwości odstąpienia od umowy. W przypadku odebrania towaru firma SATA ma prawo do jego dowolnego wykorzystania w najlepszy możliwy sposób po wcześniejszej groźbie i ustaleniu adekwatnego terminu. Środki uzyskane z wykorzystania towaru zostaną zaliczone na poczet roszczeń firmy SATA po odliczeniu odpowiednich kosztów operacyjnych.

VII.  Kontrola towaru na wejściu do magazynu, reklamacje 

 1. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia przyjętego towaru po jego dostarczeniu pod kątem usterek i gwarantowanych właściwości. Ewidentne usterki powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić firmie SATA w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 7 dni po odbiorze dostawy, a wady ukryte najpóźniej w ciągu 7 dniu po ich stwierdzeniu. W innym przypadku dostawę uważa się za zaakceptowaną.
 2. Zamawiający powinien umożliwić firmie SATA sprawdzenie reklamacji, a szczególnie przeprowadzenia inspekcji uszkodzonych towarów i ich opakowań przez firmę SATA. W przypadku odmowy, firma SATA jest zwolniona od odpowiedzialności za usterki. Jedynie w sytuacjach awaryjnych, w których zagrożone jest bezpieczeństwo pracy, oraz w celu uniknięcia niewspółmiernie dużych szkód - o czym należy natychmiast zawiadomić firmę SATA - lub jeśli firma SATA spóźnia się z usunięciem usterki, zamawiający ma prawo do samodzielnego usunięcia usterki lub zlecenia tego innym podmiotom i żądania pokrycia koniecznych kosztów przez firmę SATA.

VIII. Odpowiedzialność za usterki w dostarczonym towarze

 1. Firma SATA ma obowiązek naprawienia lub wymiany - do wyboru przez SATA - towarów wykazujących usterki na własny koszt w podanym przez zamawiającego, adekwatnym terminie. Wymieniony towar staje się jego własnością. Jeśli naprawa lub dostawa wymienionego towaru nie jest możliwa lub jeśli z innych przyczyn leżących po stronie SATA nie następuje w terminie podanym przez zamawiającego lub kończy się niepowodzeniem, zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z powodu nieprawidłowej dostawy lub żądania obniżki ceny - do wyboru przez zamawiającego.
 2. Z kosztów bezpośrednich, powstających w związku z naprawą lub wymianą, firma SATA ponosi - jeśli reklamacja zostaje uznana - koszty towaru zamiennego włącznie z jego wysyłką. Ewentualne koszty powstające u zamawiającego ponosi on sam. Niezbędne koszty montażu i podróży, powstające w związku z nieuzasadnionymi reklamacjami, pokrywa zamawiający. Zmiany lub naprawy, nieprawidłowo wykonane przez zamawiającego lub podmioty trzecie bez wcześniejszej zgody firmy SATA, skutkują zwolnieniem firmy SATA z odpowiedzialności za powstałe na skutek tego szkody.
 3. Wykluczone są roszczenia zamawiającego dotyczące niezbędnych nakładów poniesionych w związku z działaniami naprawczymi, szczególnie koszty transportu, drogowe, robocze i materiałowe, jeśli następuje wzrost tych nakładów z powodu transportu przedmiotu dostawy do innego miejsca niż oddział zamawiającego, chyba że wysyłka odpowiada użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Firma SATA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, które powstały na skutek naturalnego zużycia, niewłaściwego lub nieprawidłowego stosowania, nieprawidłowego montażu lub uruchomienia, nadmiernego obciążenia, niefachowych zmian lub napraw wykonywanych przez zamawiającego lub podmioty trzecie, a także na skutek niewłaściwych metod czyszczenia, wpływów elektrochemicznych lub elektrycznych, jeśli nie są spowodowane zawinieniem firmy SATA.
 5. Wykluczone są inne roszczenia zamawiającego, szczególnie roszczenia o odszkodowanie zamiast świadczenia i o odszkodowanie z powodu innej szkody bezpośredniej lub pośredniej - włącznie ze szkodami towarzyszącymi i wtórnymi - niezależnie od przyczyny prawnej. Nie obowiązuje to w sytuacji, gdy
  a) firma SATA podstępnie zataiła usterkę prawną lub rzeczową lub przyjęła na siebie gwarancję na właściwości towaru,
  b) przyczyną szkody jest umyślne lub rażące zaniedbanie ze strony SATA, jej przedstawiciela prawnego lub wykonawcę, względnie umyślne nieprzestrzeganie przez te osoby ważnych obowiązków wynikających z umowy,
  c) zawinione naruszenie obowiązków przez firmę SATA, jej przedstawiciela prawnego lub wykonawcę doprowadziło do uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.
  W przypadku zwykłego zaniedbania obowiązek odszkodowawczy firmy SATA ograniczony jest - w zależności od wysokości - do typowych dla umowy, możliwych do przewidzenia szkód.
 6. Postanowienia podane w ustępie 5 obowiązują odpowiednio w przypadku bezpośrednich roszczeń zamawiającego w stosunku do przedstawicieli prawnych lub wykonawców firmy SATA.
 7. Wszelkie roszczenia zamawiającego z tytułu usterek, włącznie z uregulowanymi w ustępie 5 i 6 roszczeniami o odszkodowanie, ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku od momentu dostarczenia towaru do zamawiającego. Przedawnienie w przypadku wymienionych części i napraw następuje po upływie 12 miesięcy, termin przedawnienia trwa jednak przynajmniej do upływu pierwotnego terminu przedawnienia dla przedmiotu objętego dostawą. Okres odpowiedzialności za usterki za przedmiot objęty dostawą wydłuża się o przerwę w pracy spowodowaną przez prace naprawcze.
 8. Nienaruszone pozostają prawa zamawiającego wynikające z §§ 478, 479 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) w przypadku zaistnienia sprzedaży towarów konsumpcyjnych.
 9. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy prawne.

IX. Odpowiedzialność z tytułu obowiązków ubocznych
Jeśli z powodu zawinienia firmy SATA dostarczony przedmiot nie może być wykorzystywany przez zamawiającego zgodnie z umową ze względu na niedbałe lub nieprawidłowe wykonanie propozycji i porad podanych przed lub po zawarciu umowy oraz innych obowiązków ubocznych wynikających z umowy – szczególnie instrukcji obsługi i konserwacji przedmiotu objętego dostawą – wówczas obowiązują odpowiednio postanowienia podane w ustępach VII, VIII i XI przy wyłączeniu innych roszczeń zamawiającego.

X. Ograniczenia prawa do rozporządzania
Zamawiający zobowiązuje się

 1. nie zdobywać klientów na dostarczone przedmioty w krajach innych niż Niemcy i należących do Unii Europejskiej, a także w pozostałych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również nie posiadać w nich oddziałów ani magazynów dostawczych, jeśli firma SATA sama prowadzi dystrybucję w tych rejonach lub przydzieliła ją wyłącznym przedstawicielom handlowym,
 2. nie prowadzić bezpośrednich ani pośrednich interesów handlowych z odbiorcami, posiadającymi siedzibę poza państwami należącymi do Unii Europejskiej lub innymi państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 3. jeśli posiada swoją siedzibę poza państwami należącymi do Unii Europejskiej lub innymi państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie prowadzić bezpośrednich ani pośrednich interesów handlowych z odbiorcami, posiadającymi siedzibę poza krajem, do którego firma SATA realizuje dostawy.

XI. Prawa zamawiającego do odstąpienia od umowy i pozostały zakres odpowiedzialności firmy SATA

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli firma SATA ostatecznie uniemożliwia realizację całego świadczenia przed przejściem ryzyka. To samo obowiązuje w przypadku niezdolności ze strony SATA, występującej po zawarciu umowy. Zamawiający może także odstąpić od umowy, jeśli przy zamówieniu takich samych towarów niemożliwe jest wykonanie pewnej części dostawy w kontekście ilościowym i posiada uzasadniony interes w odmowie przyjęcia dostawy częściowej.
 2. Jeśli występuje zwłoka w dostawie w myśl ustępu IV warunków dostawy i zamawiający podaje odpowiedzialnemu za zwłokę dostawcy odpowiedni, dodatkowy termin z wyraźnym oświadczeniem, że po upływie tego terminu odmówi przyjęcia usługi, a dodatkowy termin nie zostaje dotrzymany, wówczas zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.

XII. Wyłączność, nieważność częściowa

 1. Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy nie są ograniczone inaczej brzmiącymi ogólnymi warunkami handlowymi zamawiającego, chyba że zostały one potwierdzone przez firmę SATA.
 2. Bezskuteczność jednego z postanowień zaistniała z jakiegokolwiek powodu nie narusza skuteczności pozostałych postanowień.

XIII. Właściwość sądu, wybór prawa

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów i składania skarg wynikających z niniejszego stosunku umownego, jeśli zamawiający jest kupcem ze wszystkimi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, jest sąd właściwy dla siedziby lub oddziału firmy SATA odpowiedzialnego za daną dostawę. Firma SATA jest też uprawniona do wnoszenia spraw w sądzie właściwym dla siedziby zamawiającego.
 2. Niniejsza umowa podlega prawu Niemieckiej Republiki Federalnej przy wykluczeniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.