Dodací a platební podmínky


Prodejní a dodací podmínky
firmy SATA GmbH & Co. KG, Domertalstr. 20, D-70806 Kornwestheim

Pokud není písemně dohodnuto jinak, platí pro smlouvy uzavřené s firmou SATA GmbH & Co. KG (SATA) následující Prodejní a dodací podmínky:

I.  Nabídka a objednávka

 1. Nabídky jsou nezávazné. Podklady související s nabídkou, jako jsou obrázky, výkresy, hmotnostní a rozměrové údaje, jsou směrodatné pouze přibližně, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Na předběžné nákladové rozpočty, výkresy a jiné podklady si firma SATA vyhrazuje vlastnická a autorská práva; nesmí být zpřístupněna třetím osobám. Firma SATA se zavazuje zpřístupnit plány označené objednatelem za důvěrné třetím osobám pouze s jeho souhlasem.
 2. Objednávky platí za přijaté teprve tehdy, když nejsou v přiměřené lhůtě odporovány nebo jsou firmou SATA písemně potvrzeny. Předpokládá se, že jiné než v tomto potvrzení objednávky obsažené dohody nebyly učiněny.

II.  Rozsah dodávky

 1. Pro rozsah dodávky je směrodatná zakázka objednatele nebo písemné potvrzení vystavené firmou SATA. Veškeré dohody, které byly za účelem provedení smlouvy mezi dodavatelem a objednatelem učiněny, musí být v této smlouvě písemně zachyceny.
 2. Rozměry, hmotnosti a - v případě spočitatelných malých dílů - se mohou počty kusů při objednávce lišit o +/- 5 %.
 3. Nářadí, modely a zkušební vzorky/prototypy zůstávají ve vlastnictví firmy SATA, a to i v případě, že již byly částečně nebo zcela vyfakturovány. Povinnost uchovávání odpadá dva roky po poslední dodávce. Při dodávkách podle výkresů nebo údajů objednatele je firma SATA zproštěna nároků na ochranu práv třetích osob.

III. Ceny a platby

 1. Veškeré ceny se rozumí bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty a platí jako ab Werk Kornwestheim. Nezahrnují balení, přepravu, dovozné a náklady na pojištění. U jednotlivých zakázek na náhradní díly, opravy a zakázkovou výrobu mohou být vyúčtovány přirážky na snížené množství.
 2. Faktury za opravy, náklady na nářadí a vývoj jsou splatné ihned netto. Všechny faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne obdržení faktury s 2 % srážkou nebo do 30 dnů ode dne obdržení faktury netto, pokud nebylo dohodnuto jinak. Výměny budou přijaty pouze po zvláštní dohodě, slevy a výdaje budou zatíženy v běžné bankovní výši. Pokud se objednatel dostane do prodlení s placením, je firma SATA oprávněna uplatnit úroky z prodlení stejně jako další škody vyplývající z prodlení. V případě prodlení v placení je firma SATA oprávněna vyúčtovat úroky z prodlení ve výši 8 % nad aktuální základní úrokovou sazbou podle § 247 BGB. Uplatnění dalších škod vyplývajících z prodlení zůstává firmě SATA dovoleno.
 3. Objednatel je oprávněn započítat s protipohledávkami pouze pokud jsou tyto protipohledávky stanoveny jako nesporné a právoplatné nebo zralé k provedení rozhodnutí. Retenční právo vůči protipohledávce může být vykonáno pouze za předpokladů stanovených ve větě 1, pokud se nároky firmy SATA a protinároky objednatele zakládají na stejném smluvním vztahu.

IV. Dodací lhůty

 1. Firmou SATA uvedené dodací termíny nebo lhůty jsou nezávazné, pokud není výslovně dohodnuto něco jiného. V případě závazné dodací lhůty začíná tato lhůta běžet okamžikem odeslání potvrzení objednávky, ne však před doručením podkladů, povolení, uvolnění stejně jako doručením dohodnuté zálohy, které musí být opatřeny objednatelem.
 2. Dodací lhůta je dodržena, pokud až do jejího uplynutí opustil předmět dodávky závod nebo byla sdělena jeho připravenost k odeslání.
 3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje u opatření v rámci bojů za práci, zejména stávek a výluk stejně jako při výskytu nepřepokládatelných překážek, které jsou mimo oblast působnosti firmy SATA, pokud mají tyto překážky podstatný vliv na dokončení nebo dodání předmětu dodávky. To platí také tehdy, pokud k těmto okolnostem dojde u subdodavatelů. Začátek a konec takových překážek je firma SATA povinna objednateli v co nejkratší možné lhůtě sdělit.
 4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu zpožděné dodávky, pokud se firma SATA nachází v prodlení a marně uplynula objednatelem stanovená přiměřená dodatečná lhůta s pohrůžkou odmítnutí dodávky. Objednatel je povinen vyjádřit se na požádání firmy SATA v přiměřené lhůtě k tomu, zda kvůli prodlení dodávky od smlouvy odstoupí a/nebo požaduje místo výkonu náhradu škody nebo zda trvá na výkonu. Další nároky kvůli prodlení v dodávkách se stanoví výhradně podle bodu VIII.5 těchto Prodejních a dodacích podmínek.
 5. Pokud je zásilka na přání objednatele provedena k pozdějšímu okamžiku, budou mu počínaje jedním měsícem po oznámení připravenosti k odeslání při skladování v závodě firmy SATA náklady vzniklé tímto skladováním vyúčtovány, minimálně však  ½ výše fakturované částky za dobu jednoho měsíce.

V. Přechod a přijetí rizika

 1. Nebezpečí přechází na objednatele nejpozději okamžikem odeslání dodávaných dílů a dokonce i tehdy, pokud probíhají dílčí dodávky nebo firma SATA převzala ještě další výkony, např. náklady spojené s odesláním nebo dovoz a instalaci. Na přání objednatele bude zásilka firmou SATA na její náklady pojištěna proti krádeži, škodám způsobeným prasknutím, přepravou, požárem a vodou stejně jako jiným pojistitelným rizikům.
 2. Pokud se zásilka dostane do prodlení v důsledku okolností, které jsou na straně objednatele, přechází nebezpečí ode dne oznámení o připravenosti k odeslání na objednatele; firma SATA je však povinna na přání a na náklady objednatele takové pojištění uzavřít.
 3. Dílčí dodávky jsou přípustné, pokud je to pro objednatele únosné.

VI. Výhrada vlastnictví

 1. Firma SATA si vyhrazuje vlastnictví předmětů jí dodaných až do obdržení veškerých plateb z obchodního styku. Pro případ prodeje předmětů výhrady před kompletním splněním nároků firmy SATA postoupí objednatel mu vůči odběrateli ještě příslušející pohledávky ve výši hodnoty faktury za předměty výhrady stejně jako případných nároků z vlastní výhrady vlastnictví. Firma SATA se zavazuje na požádání objednatele uvolnit mu podle předchozích podmínek příslušející záruky podle výběru firmy SATA do té míry, aby jeho proveditelná hodnota přesáhla pohledávky k zajištění o 20 %.
 2. Objednatel nesmí předmět dodávky ani zastavit ani předat k zajištění. Při zastavení stejně jako zabavení nebo jiných dispozicích realizovaných třetími osobami musí být firma SATA o této skutečnosti neprodleně informována.
 3. V případě jednání objednatele, které odporuje smlouvě, zejména při prodlení v placení, je firma SATA oprávněna ke zrušení upomínky a objednatel povinen k vydání.
 4. V uplatnění výhrady vlastnictví, jeho zpětvzetí stejně jako zástavě předmětu dodávky firmou SATA nedochází k žádnému odstoupení od smlouvy. V případě zpětvzetí je firma SATA oprávněna předměty po předešlé pohrůžce a stanovení přiměřené lhůty co možná nejlépe zužitkovat. Zisk z prodeje bude po odečtení přiměřených nákladů na zužitkování započítán s nároky firmy SATA.

VII.  Kontrola přijatého zboží, reklamace

 1. Objednatel je povinen přijaté zboží neprodleně po jeho příchodu prohlédnout z hlediska nedostatků a garantovaných vlastností. Zjevné vady dodávky musí firma SATA neprodleně, nejpozději do sedmi dnů ode dne doručení dodávky, skryté vady nejpozději do sedmi dnů po jejich odhalení písemně nahlásit. V opačném případě platí dodávka jako schválená.
 2. Objednatel musí dát firmě SATA příležitost k přezkoumání reklamace, zejména poskytnout poškozené zboží ke kontrole ze strany firmy SATA. Pokud to odmítá, je firma SATA od ručení za vady osvobozena. Pouze v naléhavých případech ohrožení bezpečnosti provozu a k odvrácení nepřiměřeně vysokých škod, přičemž musí být firma SATA neprodleně o této skutečnosti vyrozuměna, nebo pokud je firma SATA odstraněním vad v prodlení, má objednatel právo vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby nechat odstranit a od firmy SATA požadovat náhradu nezbytných nákladů.

VIII. Ručení za vady dodávky

 1. Vadné zboží musí firma SATA na své vlastní náklady dle vlastní volby v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě opravit nebo nahradit. Nahrazené zboží se stává vlastnictvím objednatele. Pokud není oprava ani náhradní dodávka možná nebo z jiných firmou SATA reprezentovaných důvodů v rámci objednatelem stanovené lhůty není provedena nebo se nezdaří, může objednatel podle své vlastní volby od smlouvy neúplnou dodávkou odstoupit nebo snížit kupní cenu.
 2. Z nákladů bezprostředně vzniklých v důsledku oprav nebo náhradní dodávky nese firma SATA - pokud se reklamace ukáže jako oprávněná - náklady na náhradní kus včetně nákladů na jeho zaslání/doručení. Případné náklady vzniklé objednateli nese objednatel sám. Nezbytné náklady na montáž a cestovné, které byly vynaloženy v souvislosti s neoprávněnou reklamací, je povinen uhradit objednatel. V důsledku případných změn nebo údržbářských prací provedených neodborně ze strany objednatele nebo třetí osoby bez předchozího souhlasu vydaného firmou SATA zaniká ručení firmy SATA za z toho vyplývající následky.
 3. Nároky objednatele kvůli výdajům potřebným pro účely dodatečného plnění, zejména náklady na přepravu, cestovné, náklady na práci a náklady na materiál jsou vyloučeny, pokud se tyto výdaje zvyšují, protože předmět dodávky je dodatečně umístěn na jiném místě než pobočka objednatele pouze v případě, že umístění odpovídá jeho použití v souladu s ustanoveními.
 4. SATA neručí za škody na zboží, které vznikají přirozeným opotřebením, nevhodným nebo neodborným používáním, chybnou montáží nebo uvedením do provozu, nadměrným zatížením nebo nepřiměřenými změnami nebo opravami provedenými objednatelem nebo třetí osobou nebo nevhodnými metodami čištění, v důsledků elektrochemických nebo elektrických vlivů, pokud tyto škody nemohou být odvozeny z provinění firmy SATA.
 5. Další nároky objednatele, zejména na náhradu škody místo výkonu a na náhradu jiných bezprostředních nebo nepřímých škod - včetně průvodních nebo následných škod - bez ohledu na to, z jaké právní příčiny jsou uplatňovány - jsou vyloučeny. To neplatí, pokud
  a) firma SATA úmyslně zamlčela právní nebo věcné nedostatky nebo převzala záruku za vlastnosti zboží,
  b) škoda je založena na úmyslném jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany firmy SATA, jejích zákonných zástupců nebo pomocných sil nebo nedbalém porušení podstatných smluvních povinností ze strany těchto osob,
  c) zaviněné porušení povinností ze strany firmy SATA, jejího zákonného zástupce nebo pomocných sil vedlo ke škodám na těle nebo zdraví. 
   V případě prosté nedbalosti je však povinnost náhrady ze strany firmy SATA omezena na výši podle typických smluvních, předpokládatelných škod.
 6. Ustanovení podle odstavce 5 platí adekvátně za přímé nároky objednatele vůči zákonným zástupcům a pomocným silám firmy SATA.
 7. Veškeré nároky objednatele vyplývající z nedostatků, včetně nároků na náhradu škod upravených v odstavcích 5 a 6, se promlčují do jednoho roku po odeslání zboží objednateli. Na náhradní kusy a opravy činí promlčecí lhůta 12 měsíců. Tato lhůta ale běží minimálně až do uplynutí původní promlčecí lhůty pro předmět dodávky. Lhůta pro odpovědnost za vady na předmětu dodávky bude prodloužena o dobu trvání přerušení provozu způsobeného dodatečnými/opravnými pracemi.
 8. Práva objednatele uvedená v §§ 478, 479 BGB zůstávají v případě existence nákupu spotřebního zboží objednatelem nedotčena.
 9. V ostatních otázkách platí zákonná ustanovení.

IX. Ručení za vedlejší povinnosti
Pokud nemůže být v důsledku zavinění firmy SATA dodaný předmět objednatelem kvůli zanedbanému nebo chybnému provedení návrhů a jednání uskutečněných před nebo po uzavření smlouvy nebo jiných smluvních vedlejších závazků - zejména návodu k obsluze a údržbě předmětu dodávky - v souladu s uzavřenou smlouvou používán, platí adekvátně s vyloučením dalších nároků objednatele ustanovení odstavců VII, VIII und XI.

X. Omezení dispozic
Objednatel se zavazuje,

 1. mimo území Německa a v rámci Evropské unie a jiného Evropského hospodářského prostoru nezískávat pro dodávané předměty žádné zákazníky a nezřizovat pobočky nebo expediční sklady, pokud si firma SATA odbyt v těchto oblastech vyhradila sama pro sebe nebo jej přidělila výhradně stanoveným prodejcům/obchodníkům,
 2. neuzavírat žádné přímé ani nepřímé obchody s odběrateli, kteří mají své obchodní sídlo nebo bydliště mimo členské státy Evropské unie nebo jiné státy Evropského hospodářského prostoru.
 3. pokud má své obchodní sídlo nebo bydliště mimo Evropskou unii nebo mimo ostatní Evropský hospodářský prostor, neuzavírat přímé ani nepřímé obchody s odběrateli, kteří mají své obchodní sídlo nebo bydliště mimo zemi, do které firma SATA dodává.

XI. Práva objednatele na odstoupení od smlouvy a jiné ručení firmy SATA

 1. Objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud se firma SATA definitivně stane neschopnou ke kompletnímu výkonu před přechodem nebezpečí. To samé platí v případě neschopnosti firmy SATA, ke které dojde po uzavření smlouvy. Objednatel může od smlouvy odstoupit také tehdy, když se při objednávce stejných předmětů stane provedení části dodávky podle počtu nemožným a má oprávněný zájem na odmítnutí dílčí dodávky.
 2. Pokud dojde k prodlení ve výkonu ve smyslu odstavce IV dodacích podmínek a pokud objednatel poskytne dodavateli nacházejícímu se v prodlení přiměřenou dodatečnou lhůtu s výslovným prohlášením, že po uplynutí této lhůty přijetí výkonu odmítne a pokud není dodatečná lhůta dodržena, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

XII.  Vylučitelnost, částečná neplatnost

 1. Tyto Prodejní a dodací podmínky nebudou jinak znějícími Všeobecnými obchodními podmínkami objednatele omezeny. Stane se tak pouze v případě, že byly tyto podmínky firmou SATA potvrzeny.
 2. Pokud z jakéholiv důvodu by se mělo stát jedno z předešlých ustanovení neúčinným, zůstávají všechna zbývající ustanovení touto skutečností nedotčena.

XIII. Soudní příslušnost, volba práva

 1. V případě veškerých sporů vyplývajících z tohoto smluvního vztahu, pokud je objednatel obchodníkem zapsaným v obchodním rejstříku, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávním zvláštním majetkem, bude žaloba podána u soudu, který je příslušný sílu firmy nebo pobočce provádějící dodávku. Firma SATA je také oprávněna podat žalobu v místě hlavního sídla objednatele.
 2. Tato smlouva se řídí právem Spolkové republiky Německo s výjimkou obchodního práva OSN.