Oświadczenie o ochronie danych osobowych


Polityka prywatności spółki SATA GmbH & Co. KG

1. Informacje ogólne

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem, naszymi produktami i usługami. Ochronę danych osobowych użytkowników traktujemy bardzo poważnie. Przetwarzamy dane użytkowników zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz obowiązującymi nas lokalnymi przepisami wykonawczymi. W niniejszej polityce prywatności szczegółowo informujemy o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników przez firmę SATA GmbH & Co. KG oraz o prawach przysługujących użytkownikom.

Dane osobowe oznaczają informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Obejmują one w szczególności nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także adres IP. 

Dane anonimowe to dane, które nie umożliwiają stworzenia odniesienia do osoby użytkownika.

Poniższa polityka prywatności wyjaśnia, jaki rodzaj danych jest przetwarzany do jakich celów, w jakim zakresie dane te są udostępniane osobom trzecim oraz jakie środki bezpieczeństwa podejmujemy. Ponadto informujemy o określonych przepisami prawach użytkowników w związku z przetwarzaniem tych danych.

Naszym celem jest możliwie jak najlepsza ochrona wszystkich powierzonych nam danych oraz spełnianie w pełnym zakresie wszystkich wymogów ustawowych. Będziemy wdzięczni za przekazanie nam informacji umożliwiających poprawę bezpieczeństwa powierzonych nam danych, w tym celu zapraszamy do kontaktu pod adresem datenschutz(at)sata.com.

2. Podmiot odpowiedzialny i inspektor ochrony danych

Podmiot odpowiedzialny art. 4 ust. 7 RODO:

SATA GmbH & Co. KG

Domertalstr. 20

70806 Kornwestheim

Telefon: +49 (7154) 811 – 0

Faks: +49 (7154) 811 – 196

Internet: www.sata.com

 

Pełnomocnik do spraw ochrony danych:

atarax GmbH & Co. KG

Norbert Rauch

3. Prawa użytkownika, czyli osoby, której dotyczą dane

Na początku chcielibyśmy poinformować o prawach użytkownika, jako osoby, której dotyczą dane. Prawa te zostały znormalizowane w art. 15–22 RODO. Obejmują one następujące prawa:

prawo do informacji (art. 15 RODO),

prawo do usunięcia (art. 17 RODO),

prawo do sprostowania (art. 16 RODO),

prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Aby dochodzić tych praw lub uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przetwarzaniem danych w naszym przedsiębiorstwie prosimy o skontaktowanie się z naszym wyżej wymienionym pełnomocnikiem ds. ochrony danych. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Prawa do sprzeciwu 

W związku z prawem do sprzeciwu należy pamiętać o następujących informacjach:

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu reklamy bezpośredniej, użytkownik ma prawo sprzeciwić się temu przetwarzaniu danych w każdej chwili bez podawania przyczyn. Dotyczy to także działań mających na celu poprawę oferty produktów i usług oraz poprawę procesu dokonywania zakupów, jeżeli jest to związane z reklamą bezpośrednią.

Jeżeli użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej lub w celach poprawy naszej oferty, wówczas dotyczące go dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach. Sprzeciw można złożyć w sposób nieformalny i skierować go do nas korzystając z podanych wyżej danych do kontaktów.

Jeżeli przetwarzamy dane użytkownika w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów, użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji; dotyczy to także tworzenia profilu użytkownika na podstawie tych ustaleń.

W razie sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że możemy wykazać istnienie podlegających ochronie powodów przetwarzania. Może to dotyczyć sytuacji, gdy przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub innych podlegających ochronie powodów, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika bądź przypadków, w których z powodów ustawowych jesteśmy zmuszeni do przechowywania danych osobowych.

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika przestrzegane są postanowienia RODO oraz wszystkie pozostałe obowiązujące postanowienia w zakresie ochrony danych. Podstawy prawne dla przetwarzania danych wynikają w szczególności z art. 6 RODO.

Dane użytkownika wykorzystujemy w celu nawiązania relacji biznesowych, wypełnienia zobowiązań umownych i ustawowych, realizacji stosunku umownego, oferowania produktów i usług, obsługi zapytań i ew. realizacji zamówień/umów, czynności administracyjnych oraz w celu wzmocnienia relacji z klientami, przeprowadzania ankiet pracowniczych oraz ankiet dotyczących zadowolenia klientów, które mogą obejmować także analizy do celów marketingowych i reklamę bezpośrednią z informacją o produktach i cenach, a także w ramach naszego portalu dla kandydatów do pracy. Jeżeli jest to konieczne, prosimy użytkownika o wyrażenie zgody. Ponadto dane użytkownika są wykorzystywane także w innych celach, dokładnie określonych w oświadczeniu o wyrażeniu zgody, np. w celu przedstawiania informacji o ofertach w formie newsletterów itp.

Zgoda użytkownika stanowi dyspozycję pozwolenia w rozumieniu prawa ochrony danych. Poniżej wyjaśniamy cele przetwarzania danych oraz informujemy o prawie użytkownika do odwołania zgody. Jeżeli zgoda dotyczy także przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, wyraźnie o tym informujemy w oświadczeniu o wyrażeniu zgody, art. 88 ust. 1 RODO.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO następuje jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne w oparciu o przepisy prawne oraz nie istnieje powód do przyjęcia, że podlegający ochronie interes użytkownika jest nadrzędny wobec wykluczenia przetwarzania, art. 88 ust. 1 RODO.

6. Przekazywanie osobom trzecim / okoliczności i zakres

Przekazujemy dane użytkowników osobom trzecim wyłącznie w ramach postanowień ustawowych, w celu realizacji naszych zobowiązań umownych lub w razie istnienia odpowiedniej zgody. Przekazujemy tylko takie dane (np. nazwisko i adres), które są nam niezbędne w celu realizacji naszych zobowiązań ustawowych, prawnych lub umownych lub są niezbędne osobom trzecim w celu zapewnienia sprawnej obsługi, w szczególności w celu realizacji zawartej umowy. 

Poza tym nie następuje przekazywanie danych osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych lub przepisów prawnych (przekazywanie instytucjom zewnętrznym, np. organom nadzorczym lub organom ścigania karnego).

7. Odbiorcy danych / kategorie odbiorców

W ramach naszego przedsiębiorstwa zapewniamy, iż dostęp do danych użytkowników mają wyłącznie osoby, które potrzebują tych danych w celu realizacji swoich zadań w pracy lub obowiązków umownych i ustawowych. Dotyczy to także ewentualnej wymiany danych z powiązanymi z nami przedsiębiorstwami np. w Wielkiej Brytanii lub w Kanadzie lub przekazywania danych adresowych klientów, którzy wyrazili zgodę na nawiązanie kontaktu lub przesłanie np. naszego newslettera, naszym międzynarodowym partnerom w zakresie dystrybucji lub np. w ramach realizacji umowy.

W wielu przypadkach usługodawcy wspierają nasze działy specjalistyczne w realizacji ich zadań. Ze wszystkimi usługodawcami zostały zawarte niezbędne umowy w zakresie ochrony danych np. w formie porozumienia o przetwarzaniu w ramach zlecenia. 

8. Przekazywanie do krajów trzecich / zamiar przekazania do kraju trzeciego

Przekazywanie danych do krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) następuje jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne w celu realizacji stosunku umownego, jest narzucone ustawowo lub użytkownik wyraził na to zgodę. Zakres przekazywanych informacji jest opisany w punkcie 6.

Zachowanie poziomu ochrony danych jest zapewnione przez standardowe unijne klauzule umowne, jeżeli dane państwo nie gwarantuje poziomu ochrony danych uznanego przez Unię Europejską. 

9. Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane użytkowników tek długo, dopóki są one potrzebne dla danego celu przetwarzania. Informujemy, iż istnieje wiele terminów przechowywania definiujących okres przechowywania danych. Dotyczy to w szczególności obowiązków przechowywania wynikających z prawa handlowego lub podatkowego (np. kodeks handlowy, ordynacja podatkowa itp.). Jeżeli nie istnieją inne obowiązki przechowywania, dane są rutynowo usuwane po osiągnięciu celu.

Ponadto przechowujemy dane, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę lub na wypadek wystąpienia sporów prawnych i ze swej strony stosujemy środki dowodowe w ramach ustawowych terminów przedawnienia. 

10. Przesyłanie danych użytkowników

Aby w możliwie najlepszy sposób chronić zapisywane przez nas dane przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawionych, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Poziom bezpieczeństwa jest na bieżąco sprawdzany we współpracy z ekspertami w zakresie bezpieczeństwa i dostosowywany do nowych standardów bezpieczeństwa.

Wymiana danych z naszą stroną internetową w obu kierunkach zawsze odbywa się w sposób zaszyfrowany. Jako protokół transmisji w naszym serwisie internetowym stosujemy SSL, zawsze z użyciem aktualnych protokołów szyfrowania. Ponadto w przypadku zgłoszeń na naszym portalu dla kandydatów do pracy oferujemy szyfrowanie treści. Tylko my jesteśmy w stanie odszyfrować te dane. Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania alternatywnych form komunikacji (np. poczta).

 

Zobowiązanie do udostępnienia danych

Różne dane osobowe są niezbędne w celu utworzenia, realizacji i zakończenia stosunku umownego oraz spełniania związanych z tym obowiązków umownych i ustawowych. To samo dotyczy korzystania z naszej strony internetowej i różnych funkcji, które ona udostępnia.

Szczegóły zestawiliśmy w ustępie 11. W określonych przypadkach dane muszą być także gromadzone lub udostępniane na podstawie postanowień ustawowych. Informujemy, że przetwarzanie zapytań użytkowników lub realizacja stanowiącego podstawę stosunku zobowiązania bez udostępniania tych danych jest niemożliwa. Jeżeli ze względu na maksymalną ostrożność użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie jego danych w całości lub w części, może to oznaczać, że nie będzie on mógł korzystać z naszych produktów lub usług lub będzie mógł z nich korzystać jedynie w sposób ograniczony. Ewentualne powstałe w związku z tym niedogodności po stronie użytkownika są przez niego akceptowane, jeżeli nadal korzysta on z naszych produktów/usług lub części z nich.

 

Kategorie, źródła i pochodzenie danych

Rodzaj przetwarzanych przez nas danych wynika z określonego kontekstu. Treść i zakres są uzależnione od tego, czy np. użytkownik składa zamówienie online czy wpisuje zapytanie do naszego formularza kontaktowego, czy przesyła nam swoją kandydaturę do pracy czy składa reklamację.

Informujemy, że w szczególnych sytuacjach związanych z przetwarzaniem informacje dotyczące ochrony danych mogą być przez nas udostępniane oddzielnie w odpowiednim miejscu, np. w ramach wczytywania dokumentów kandydata lub w przypadku zapytania kontaktowego.

11. Oferowane usługi i wyszukiwanie danych:

Informacje ogólne dotyczące wyszukiwania i wykorzystania danych / zasada minimalizacji danych

W przypadku różnych usług, np. wizyta na stronie internetowej, uzyskiwanie informacji SAL, logowanie użytkownika, np. w ramach gwarancji premium i na forum, zapytanie kontaktowe, rejestracja na stronie internetowej naszego przedsiębiorstwa, np. w MySATA, User Self-Service, zmiana hasła, zapisanie się do newslettera, rejestracja w Virtual Painter, rejestracja w Photobox, program lojalnościowy SATA, obsługa zamówień, rejestracja do konkursów, rejestracja na spotkania, seminaria i szkolenia, zamówienia katalogów, zamówienia z katalogu marketingowego, rejestrujemy wymienione poniżej dane. Są one wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na pytania i życzenia klientów, ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej, dopasowania danych użytkowników, jako warunek udziału w działaniach SATA, w celu realizacji zamówienia, udziału w programie lojalnościowym dla klientów oraz wsparcia działań sprzedażowych naszych klientów i partnerów. Danych tych nie przekazujemy dalej bez zgody użytkownika oprócz dokładnie opisanych powyżej sytuacji.

W tym zakresie przestrzegamy zasady minimalizacji danych i unikania przesyłu danych, w związku z czym użytkownik musi podać tylko te dane, które są nam niezbędne w celu obsługi życzenia użytkownika lub realizacji określonej usługi. Ponadto ze względów technicznych oraz w celu zabezpieczenia prawnego przeważnie przetwarzany jest także adres IP użytkownika. Wszystkie nieoznaczone gwiazdką (*) pola zawierają dobrowolne dane i mogą zostać wypełnione opcjonalnie (np. w celu indywidualnej odpowiedzi na pytanie). W przypadku niektórych usług niezbędne jest dodatkowe wyrażenie zgody na obszerniejsze przetwarzanie danych osobowych użytkownika. W prośbie o wyrażenie takiej zgody podawany jest cel przetwarzania. Bez tej zgody nie następuje obszerniejsze przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami pocztą elektroniczną, przetwarzamy dane osobowe podane w wiadomości e-mail wyłącznie w celu obsługi zapytania. Jeżeli użytkownik korzysta z formularzy kontaktowych, nie następuje wykraczające ponadto gromadzenie danych.

Po zarejestrowaniu na naszej stronie internetowej zapisywany jest dodatkowo adres IP użytkownika, data i godzina rejestracji (techniczne dane uzupełniające). Naciśnięcie przycisku „Akceptuj” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

Informujemy, że HasłoWasze hasło musi mieć co najmniej 5 znaków, oraz zawierać litery i cyfry. Zalecamy również zastosować znaki (wykrzyknik, przecinek, kropka, kreska dolna, myślnik), jak również często zmienić hasło.X» utworzone przez użytkownika jest u nas zapisywane w formie zaszyfrowanej. Pracownicy naszej firmy nie mogą odczytać tego hasła. Dlatego nie są oni w stanie udzielić użytkownikowi informacji, jeżeli nie pamięta on swojego hasła.

W takim przypadku należy skorzystać z funkcji „Nie pamiętam hasła”, za pomocą której zostanie przesłane pocztą elektroniczną automatycznie wygenerowane nowe HasłoWasze hasło musi mieć co najmniej 5 znaków, oraz zawierać litery i cyfry. Zalecamy również zastosować znaki (wykrzyknik, przecinek, kropka, kreska dolna, myślnik), jak również często zmienić hasło.X». Żaden z pracowników nie jest upoważniony do proszenia użytkowników telefonicznie lub pisemnie o podanie hasła. Dlatego, jeżeli użytkownik otrzyma tego typu zapytania, nigdy nie powinien podawać swojego hasła.

Po zakończeniu procesu rejestracji dane użytkownika zostaną u nas zapisane w celu udostępnienia chronionej strefy klienta. Po zalogowaniu na naszej stronie internetowej przy użyciu adresu e-mail jako nazwy użytkownika oraz hasła, podane przez użytkownika dane będą dostępne na naszej stronie internetowej lub możliwe będzie ich pobranie!

Oczywiście w każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze wszystkich usług, z których korzysta, za pomocą odpowiednich funkcji serwisu lub pocztą elektroniczna z dokładnym podaniem usługi, z której użytkownik chce rezygnować, pod adresem unsubscribe(at)sata.com, skutecznie odwołując swoją zgodę. 

Jeżeli poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka użytkownik udzieli nam zgody na przesyłanie reklam, np. na przesyłanie naszego newslettera, przetwarzamy jego dane również w celu przesyłania mu pocztą elektroniczną lub tradycyjną informacji i ofert dotyczących naszych produktów / usług / nowych produktów / ciekawostek technologicznych / promocji / ofert specjalnych / cen / wydarzeń, np. targi, spotkania, warsztaty/szkolenia. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody bez podawania przyczyn pod numerem +49 (0) 7154/811-0, pocztą elektroniczną pod adresem unsubscribe(at)sata.com lub pocztą na adres SATA GmbH & Co. KG, Domertalstrasse 20 ∙ 70806 Kornwestheim ∙ Postfach 1828 ∙ 70799 Kornwestheim.

a. W ramach wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

Nazwa dostawcy usług internetowych

Informacje o stronie internetowej, z której użytkownik trafił na naszą stronę

Przeglądarka internetowa oraz system operacyjny użytkownika

Adres IP użytkownika przypisany przez dostawcę usług internetowych

Żądane dane, ilość przekazanych danych, pobrane materiały/eksport danych

Informacje o otwieranych u nas stronach internetowych wraz z datą i godziną

Ze względu na bezpieczeństwo techniczne (w szczególności w celu ochrony przed próbami ataku na nasz serwer internetowy) dane te są zapisywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b. W ramach uzyskiwania informacji SAL gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

Nazwisko

Nr telefonu

Kraj

Adres e-mail

Zapytanie o chęć otrzymywania newslettera

Adres IP

Nazwa i adres sprzedawcy

Numer SAL*

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c. W ramach logowania do systemu gwarancji premium gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

Dane użytkownika

Zwrot

Firma

Imię*

Nazwisko*

Ulica

Dodatek do adresu

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj związkowy

Kraj

Adres e-mail

 

Dane sprzedawcy

Firma

Ulica

Dodatek do adresu

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Nazwisko sprzedawcy

 

Dane produktu

Data zakupu*

Typ produktu*

Numer seryjny*

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

d. W ramach zapytania kontaktowego (formularz kontaktowy) gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

Zwrot

Imię

Nazwisko

Firma

Stanowisko

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Telefon

Faks

Adresu e-mail*

Branża (naprawa pojazdów, przemysł, stolarz, malarz, inny obszar)

Temat (pistolety lakiernicze, automaty lakiernicze, technika filtrów, technika ochrony dróg oddechowych, materiały eksploatacyjne/systemy wtrysku, czyszczenie pistoletów, ochrona przed korozją, części zamienne)

Stosowany materiał lakierniczy

Captcha

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

e. W ramach logowania do MySATA (logowania użytkownika, np. w celu korzystania z forum) gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

HasłoWasze hasło musi mieć co najmniej 5 znaków, oraz zawierać litery i cyfry. Zalecamy również zastosować znaki (wykrzyknik, przecinek, kropka, kreska dolna, myślnik), jak również często zmienić hasło.X»*

Adres e-mail*

Zwrot

Imię*

Nazwisko*

Firma

Adres

Dodatek do adresu

Kod pocztowy

Miejsce zamieszkania

Kraj

Województwo/państwo/prowincja

Telefon

Faks

Branża (naprawa pojazdów, pistolety natryskowe, producent lakierów, szkoła zawodowa, handel, osoba prywatna, inne, przemysł, stolarz/malarz)

Język

Chcę otrzymywać istotne informacje o SATA i produktach SATA pocztą elektroniczną lub w formie newslettera (Tak, Nie)

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

f. W ramach User Self-Service gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

Język formularza

Zwrot

Imię*

Nazwisko*

Adres e-mail*

Kraj

Język*

Branża (naprawa pojazdów, pistolety natryskowe, producent lakierów, szkoła zawodowa, handel, osoba prywatna, inne, przemysł, stolarz/malarz)

Nazwa firmy

Ulica, numer domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Uzyskiwanie informacji poprzez pocztę elektroniczną lub newsletter

Uzyskiwanie informacji pocztą tradycyjną

Bez uzyskiwania informacji

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

g. W ramach zmiany hasła gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

HasłoWasze hasło musi mieć co najmniej 5 znaków, oraz zawierać litery i cyfry. Zalecamy również zastosować znaki (wykrzyknik, przecinek, kropka, kreska dolna, myślnik), jak również często zmienić hasło.X»*

Adres e-mail*

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

h. W ramach zapisania do newslettera gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

Adresu e-mail*

Zwrot

Imię

Nazwisko

Firma

Branża (naprawa pojazdów, pistolety natryskowe, producent lakierów, szkoła zawodowa, handel, osoba prywatna, inne, przemysł, stolarz/malarz)

Kraj

Język newslettera*

Pozwolenie na reklamę pocztą elektroniczną lub w formie newslettera*

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość subskrypcji bezpłatnego newslettera. Adres e-mail podany przy zapisaniu do newslettera oraz nazwisko, kraj i branża użytkownika wykorzystywane są w celu wysyłki spersonalizowanego newslettera. Informujemy użytkowników o ciekawostkach związanych z daną branżą i krajem. W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną potrzebne nam są dane adresowe użytkownika.

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

i. W ramach ankiet dotyczących zadowolenia klientów oraz ankiet pracowniczych gromadzone są następujące dane:

Nazwisko

Adres

Nazwa firmy

Adres firmy

Prawdopodobieństwo polecenia

Uzasadnienie

Możliwe jest przy tym zapisywanie niezbędnych danych osobowych i przekazywanie ich osobom trzecim (przedsiębiorstwom usługowym). Przestrzegane są przy tym wszystkie przepisy prawne i wymagania w zakresie przetwarzania danych na zlecenie. 

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

j. Systemy płatnicze, badanie wypłacalności

Zastrzegamy sobie prawo, w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów, do ewentualnego uzyskania informacji o wypłacalności na podstawie procedur matematyczno-statystycznych od agencji informacji gospodarczej. W tym celu przekazujemy osobom trzecim dane osobowe niezbędne do badania wypłacalności i wykorzystujemy zawarte informacje dotyczące statystycznego prawdopodobieństwa braku zapłaty w celu podjęcia obiektywnej decyzji dotyczącej zawarcia, realizacji lub zakończenia stosunku umownego. Informacja o wypłacalności może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości scoringu), obliczone na podstawie uznanych naukowo, matematyczno-statystycznych procedur, przy czym do obliczeń wykorzystuje się między innymi dane adresowe. 

Podlegające ochronie interesy klienta są uwzględniane zgodnie z ustawowymi przepisami. Pod adresem Datenschutz(at)sata.com użytkownik może uzyskać informacje na temat dotyczących go zapisanych danych. Poza wymienionymi celami związanymi z badaniem wypłacalności, realizacją umowy i obsługą płatności przekazywanie danych osobom trzecim nie następuje.

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

k. W ramach zamawiania katalogów i zamawiania katalogów spersonalizowanych gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

Nazwisko*

Numer klienta*

Firma*

Ulica*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Kraj*

Telefon

Adresu e-mail*

Zamówione artykuły*

 

Adres dostawy

Nazwisko

Numer klienta

Firma

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Uwagi

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

l. W ramach zamówień z katalogu marketingowego gromadzimy i przetwarzamy następujące dane: 

Nazwisko*

Firma*

Ulica*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Kraj*

Telefon

Adresu e-mail*

Zamówione artykuły*

 

Adres dostawy

Nazwisko

Firma

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Uwagi

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

m. W przypadku konkursów gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

Imię i nazwisko

Adres

Adres e-mail (w zależności od kanału informacyjnego)

Wiek

Ew. zgoda na wysyłkę newslettera

Na naszej stronie internetowej lub np. poprzez Facebooka użytkownik ma możliwość udziału w naszych konkursach. Po wypełnieniu formularza konkursowego przez użytkownika przetwarzamy podane tam dane w celu obsługi konkursu oraz za zgodą użytkownika na przesyłanie newslettera (zgoda na przesyłanie reklam).

Ponadto w formularzu konkursowym istnieje możliwość udzielenia nam zgody na przesyłanie reklam. Oczywiście możliwe jest także wzięcie udziału w konkursie bez wyrażenia zgody na przesyłanie reklam.

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

n. W ramach tworzenia i korzystania z konta w aplikacji mobilnej SATA Loyalty przetwarzamy następujące dane:

Nazwisko i imię*

Data urodzenia*

Nazwa firmy*

Adres*

Adres e-mail*

Dane dotyczące korzystania (czas logowania, adres IP, nazwa producenta i model urządzenia)

Dane bonusowe (dobrowolne, np. zawód, dane dotyczące korzystania z produktów SATA)

Dane skanowania/zakupu

Częstotliwość skanowania/zakupu

Zakres skanowania

Branża

Działalność logującej się osoby

Program lojalnościowy SATA („program”) to program mający na celu pozyskanie lojalności klienta. Operatorem programu oraz aplikacji mobilnej SATA Loyalty („aplikacja mobilna”) jest firma SATA GmbH & Co. KG („SATA”). W odniesieniu do realizacji programu obowiązują Ogólne warunki uczestnictwa każdorazowo w aktualnej wersji. Poniższa polityka prywatności obowiązuje uzupełniająco w przypadku osób fizycznych uczestniczących w programie („uczestnicy”) i reguluje sposób wykorzystania danych osobowych oraz innych danych uczestników („dane uczestników”) w związku z programem i w ramach programu, w szczególności wybór w pojedynczych przypadkach danych uczestników objętych gromadzeniem, wykorzystaniem i przetwarzaniem, cele tych działań oaz prawa przysługujące uczestnikom w ramach wymienionych powyżej działań.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych uczestników przez SATA 

Dane rejestracyjne i dane dotyczące użytkowania

Podczas tworzenia konta użytkownika w aplikacji, SATA gromadzi nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego i stacjonarnego, adres e-mail oraz adres uczestnika, a także nazwę i adres przedsiębiorstwa, dla którego pracuje uczestnik w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem punktów („Dane Rejestracji”). SATA wykorzystuje dane rejestracyjne w celu realizacji i obsługi programu, w szczególności w celu zarządzania żetonami i wysyłki nagród. 

Oprócz danych rejestracyjnych SATA automatycznie gromadzi poprzez aplikację mobilną dodatkowe dane uczestników związanych z korzystaniem z aplikacji mobilnej, nie informując o tym oddzielnie użytkownika, który nie musi mieć aktywnego wpływu na te działania. Dane te obejmują datę i godzinę ostatniego logowania oraz zmian na koncie użytkownika w aplikacji, jak również adres IP użyty przy ostatnim logowaniu, nazwę producenta i modelu używanego urządzenia („dane dotyczące użytkowania”). SATA wykorzystuje dane użytkowania w celu umożliwienia i optymalizacji korzystania z aplikacji mobilnej i zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemów informatycznych. Adres IP urządzenia, na którym uruchamiana jest aplikacja mobilna, jest analizowany na wypadek ataku na systemy informatyczne SATA lub bezprawnego wykorzystania, a także do celów statystycznych. Po upływie maksymalnego okresu przechowywania wynoszącego 6 miesięcy, każdorazowo licząc od ich zebrania, dane dotyczące użytkowania są automatycznie usuwane.

Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, dane rejestracyjne i dane dotyczące użytkowania są przetwarzane i wykorzystywane także w celu określenia tzw. „okresów boosterów” oraz w celu ustalenia zwycięzcy i nawiązania kontaktu w ramach konkursów „Treasure Hunt”. W tym celu w okresach promocyjnych zdefiniowanych przez SATA stosowane są „boostery punktów”, w ramach których po zeskanowaniu żetonu można zdobyć zwielokrotnioną liczbę punktów lub przekazać nagrodę natychmiastową w ramach konkursu „Treasure Hunt”.

 

Dane bonusowe i analiza danych w celu optymalizacji produktów

W aplikacji mobilnej użytkownicy mogą dobrowolnie oraz, ew. wykorzystując podaną w aplikacji liczbę żetonów, podać dodatkowe dane użytkowników dotyczące stosowania produktów SATA przez użytkowników lub ich przedsiębiorstwa (np. działalność zawodowa uczestnika, rodzaj, zakres i cel stosowania produktów SATA – zwane dalej łącznie „danymi bonusowymi”). 

Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, SATA analizuje dane rejestracyjne, dane dotyczące użytkowania i dane bonusowe w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z produktów SATA przez uczestników oraz ich przedsiębiorstwa, a także w celu optymalizacji produktów oraz programu lojalnościowego.

 

Zgody uczestnika

Poniższe zgody zostały nam wyraźnie udzielone przez użytkownika jako uczestnika.

Pozwolenie na wykorzystanie danych w celu optymalizacji produktów

Do chwili odwołania niniejszego pozwolenia wyrażam zgodę na analizowanie przez SATA zebranych w ramach udziału w programie moich danych osobowych w celu optymalizacji produktów oferowanych przez SATA lub oferty produktów i usług (włącznie z programem lojalnościowym).

Pozwolenie na reklamę pocztą elektroniczną

Do chwili odwołania niniejszego pozwolenia wyrażam zgodę na wykorzystanie przez SATA moich danych kontaktowych zebranych w ramach udziału w programie w celu informowania mnie pocztą elektroniczną (e-mail) o produktach, usługach, ofertach specjalnych lub dodatkowych usługach w ramach programu lojalnościowego. 

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w ustawieniach profilu w aplikacji mobilnej.

Pozwolenie na reklamę telefoniczną

Do chwili odwołania niniejszego pozwolenia wyrażam zgodę na wykorzystanie przez SATA moich danych kontaktowych zebranych w ramach udziału w programie w celu informowania mnie telefonicznie o ofertach specjalnych lub dodatkowych usługach w ramach programu lojalnościowego, o ile wyraziłem/am na to zgodę na swoim koncie użytkownika.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w ustawieniach profilu w aplikacji mobilnej.

Jeżeli użytkownik udzielił zgody, jego zgoda jako uczestnika programu lojalnościowego SATA jest protokołowana przez SATA. Następuje to wyłącznie w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SATA dotyczącego stałego posiadania takich zgód uczestników w celu umożliwienia ich okazania. 

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

o. Portal dla kandydatów do pracy 

Bardzo nas cieszy chęć zgłoszenia się do pracy w SATA GmbH & Co. KG. Jesteśmy świadomi znaczenia poufności danych użytkownika i przetwarzamy dane osobowe podane przez niego w ramach formularza zgłoszeniowego wyłącznie w celu efektywnej i prawidłowej obsługi procesu rekrutacji oraz nawiązania kontaktu w ramach procesu rekrutacji. Nie następuje przekazywanie danych osobom trzecim.

Nasza praktyka w zakresie ochrony danych jest zgodna z regulacjami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (UE GDPR) oraz niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych. Gromadzimy, przetwarzamy i zapisujemy dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu obsługi zgłoszeń kandydatów. Jedynie w przypadku, gdy użytkownik złożył oddzielną zgodę, następuje wykorzystanie jego danych także w innych celach, wyraźnie określonych w formularzu zgody, np. w celu informowania o ofertach poprzez newsletter. W chwili otwarcia niniejszej strony internetowej lub poszczególnych plików gromadzimy, przetwarzamy i zapisujemy następujące dane: adres IP, strona internetowa, z której plik został otwarty, nazwa pliku, data i godzina otwarcia, nazwa dostawcy usług internetowych, stosowany system operacyjny, typ/wersja przeglądarki, ilość przesyłanych danych i komunikat o udanym otwarciu pliku (tzw. log strony internetowej). Przetwarzanie tych danych ma na celu umożliwienie korzystania ze strony internetowej (utworzenie połączenia), bezpieczeństwa systemu, administracji technicznej infrastruktury sieciowej oraz optymalizacji oferty internetowej. Gromadzone w ten sposób dane nie mogą zostać przypisane do określonej osoby, w związku z czym użytkownik pozostaje anonimowy. Nie jest dokonywana agregacja tych danych z innymi źródłami danych.

Dane osobowe udostępnione przez użytkownika w ramach rejestracji w naszym portalu dla kandydatów do pracy oraz przy wypełnianiu formularza online są wykorzystywane prze SATA wyłącznie w celu obsługi zgłoszenia oraz procesu rekrutacji. Obejmuje to także wczytane na nasz serwer dokumenty, takie jak świadectwa ukończenia szkół, dyplomy ukończenia studiów, certyfikaty, świadectwa pracy i zdjęcia. Dokumenty te są zapisywane razem z danymi osobowymi użytkownika i wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Wszystkie dane osobowe otrzymywane przez nas od użytkowników w ramach korzystania z naszych stron internetowych gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko w podanym celu. Dbamy o to, aby następowało to wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawnych i wyłącznie za zgodą użytkownika. 

W ramach formularza zgłoszeniowego użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych. Przestrzegamy przy tym zasady minimalizacji danych i unikania przesyłu danych, w związku z czym użytkownik musi podać tylko te dane, które są nam potrzebne w celu dokładnego sprawdzenia jego dokumentów aplikacyjnych. Te informacje obowiązkowe są oznaczone znakiem * (gwiazdka). Bez tych danych nie jesteśmy w stanie dokonać weryfikacji dokumentów aplikacyjnych użytkownika, dlatego w razie niekompletnych danych nasz system rekrutacyjny nie zezwoli na wczytanie dokumentów aplikacyjnych. Oczywiście w formularzu zgłoszeniowym użytkownik może podać także dodatkowe, dobrowolne informacje.

Zapisywane są następujące dane użytkownika – o ile je podał – (pola obowiązkowe są oznaczone znakiem * (gwiazdka), pozostałe informacje można uzupełnić dobrowolnie):

 

Dane osobowe

Nazwa logowania*

HasłoWasze hasło musi mieć co najmniej 5 znaków, oraz zawierać litery i cyfry. Zalecamy również zastosować znaki (wykrzyknik, przecinek, kropka, kreska dolna, myślnik), jak również często zmienić hasło.X»*

Zwrot*

Tytuł

Nazwisko*

Imię*

Data urodzenia*

Kraj*

Ulica/Nr*

Dodatek do adresu

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Nr telefonu w celu nawiązania kontaktu

E-mail*

 

Kształcenie szkolne

Najwyższe uzyskane świadectwo ukończenia szkoły*

Ocena końcowa*

Ocena końcowa z języka niemieckiego

Ocena końcowa z języka angielskiego

Ocena końcowa z matematyki

Rok ukończenia szkoły

Informacje dotyczące wykształcenia*

Nazwa/kierunek przedmiotowy

Nazwa przedsiębiorstwa

Początek nauki

Data ukończenia

Ocena końcowa

 

Informacje dotyczące studiów*

Przewidywany dyplom ukończenia

Szkoła wyższa/instytucja

Miejscowość

Początek studiów

Data (przewidywanego) ukończenia studiów

1. Specjalizacja

2. Specjalizacja

Przewidywany stopień akademicki (licencjat, magister, dyplom itp.)

 

Znajomość języków obcych

Znajomość obsługi komputera

 

Aktualna/ostatnia praca oraz poprzednie prace

Branża

Przedsiębiorstwo

Miejscowość

Obszar

Stanowisko

Tytuł zawodowy

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Dane ramowe

List motywacyjny*

Pytania do przedsiębiorstwa

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia pracy*

Obowiązujący termin wypowiedzenia*

Dotychczasowe roczne wynagrodzenie brutto (w euro)

Oczekiwania dotyczące wynagrodzenia*

 

Załączniki

Pismo przewodnie*

Życiorys*

Świadectwa*

Zdjęcie

Pozostałe dokumenty

Aby zapewnić możliwie jak najlepsze bezpieczeństwo i poufność danych użytkownika, stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Przesyłanie dokumentów aplikacyjnych użytkownika do nas następuje w formie zaszyfrowanej.

W ramach wymienionego powyżej celu zapisujemy dane użytkownika do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Użytkownik może jednak zdecydować się na dłuższe przechowywanie jego dokumentów aplikacyjnych, aby mogły one być porównywane z innymi pojawiającymi się wolnymi miejscami pracy odpowiadającymi jego profilowi.

W tym celu potrzebujemy wyraźnej zgody, przed wczytaniem dokumentów aplikacyjnych użytkownika, której można udzielić zaznaczając odpowiednie okienko. W takim przypadku przechowujemy dane użytkownika przez okres sześciu miesięcy. Oczywiście w każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody bez podawania przyczyn ze skutkiem na przyszłość, pod numerem telefonu +49 (7154) 811-0, pocztą elektroniczną pod adresem personal(at)sata.com lub pocztą tradycyjną na adres SATA GmbH & Co. KG, Domertalstraße 20, 70806 Kornwestheim.

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

Jeżeli jako odpowiedzialny za przetwarzanie danych zawrzemy z Panią/Panem jako kandydatką (kandydatem) umowę o pracę, przekazane nam dane zostaną zapisane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi (patrz art 88 ust. 1 RODO w związku z § 26 nowej niemieckiej ustawy o ochronie danych BDSG-neu). W przypadku niezawarcia umowy o pracę z kandydatką (kandydatem) i wycofaniu przez nią (niego) udzielonej zgody, dokumenty związane z podaniem o pracę zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia decyzji odmownej, o ile usunięcie nie sprzeciwia się żadnym innym uzasadnionym interesom z naszej strony lub o ile nie występuje podstawa prawna do kontynuacji przechowywania danych. Innym uzasadniony interes w tym rozumieniu to na przykład obowiązek dokumentacji w ramach postępowania zgodnie z ogólną ustawą o równouprawnieniu (w Niemczech AGG).

 

Podstawę prawną do przetwarzania tych danych aż do upływu 3 miesięcy stanowi art. 88 ust. 1 RODO w związku z § 26 nowej niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG-neu).

p. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (Zarządzanie relacjami z klientami)

W ramach naszego systemu zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management, CRM) wykorzystujemy najnowocześniejsze i zgodne ze stanem techniki narzędzie komputerowe. Wszystkie dane są zapisywane na serwerach w ramach Unii Europejskiej – w oparciu o regulacje umowne. Podczas każdego logowania z nową kombinacją użytkownika i urządzenia dostęp do narzędzia jest zabezpieczony dwustopniowym systemem uwierzytelniania.

q. W związku z korzystaniem z aplikacji do wyszukiwania dysz gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

- używany język;
- wybrana dysza;
- zachowanie użytkownika w odniesieniu do funkcji za pośrednictwem Google Analytics (punkt 14).

Aplikacja do wyszukiwania dysz służy do szybkiego, łatwego i gruntownego dobierania dyszy pasującej do SATAjet X 5500. Dane są pozyskiwane i przetwarzane w celu optymalizacji aplikacji oraz poprawienia wrażeń użytkownika podczas jej używania.

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

12. Zautomatyzowane decyzje indywidualne

Obecnie nie stosujemy całkowicie zautomatyzowanego systemu przetwarzania danych w celu podjęcia decyzji. 

13. Pliki cookie

Nasze strony internetowe korzystają w wielu miejscach z tzw. plików cookie. Służą one do poprawy wygody korzystania z naszej oferty przez użytkownika oraz do ulepszania jej wydajności i bezpieczeństwa. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę (lokalnie na dysku twardym użytkownika).

Pliki cookie umożliwiają nam przeprowadzanie analiz dotyczących sposobu korzystania użytkowników z naszych stron internetowych. W ten sposób możemy odpowiednio dopasowywać treści stron do potrzeb użytkowników. Ponadto dzięki plikom cookie możemy zmierzyć skuteczność określonego ogłoszenia i przykładowo uzależnić jego umieszczenie od tematycznych zainteresowań użytkownika.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu wizyty użytkownika są one automatycznie usuwane. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane z komputera użytkownika, gdy upłynie ich okres ważności (z reguły sześć miesięcy) lub jeżeli użytkownik sam je usunie przed upłynięciem okresu ważności.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Zasadniczo użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, jeżeli nie życzy sobie, aby informacje te były przekazywane. Jeżeli w ramach korzystania z naszej oferty użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie stosowania plików cookie poprzez wyrażenie swojej zgody, oznacza to, że korzystanie z oferty bez wcześniejszej zgody jest niemożliwe lub jest możliwe wyłącznie w ograniczonej formie. 

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego na naszą stronę. Dlatego użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej użytkownik może zablokować lub ograniczyć stosowanie plików cookie. Ponadto umieszczone już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych.

Informujemy, że zablokowanie stosowania plików cookie może skutkować ograniczeniem dostępności wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 

Pliki cookie, wymagane do realizacji komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu technicznie prawidłowego i optymalnego udostępniania naszych usług.

W pozostałych przypadkach po udzieleniu zgody podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

14. Profile użytkowników/ śledzenie w sieci

a. Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Wyłącz Google Analytics

Zapisywanie plików cookies można zablokować przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej; informujemy jednak, że nie będzie wówczas możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Ponadto użytkownik może zablokować przesyłanie danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google. W tym cel należy pobrać dostępną pod tym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) wtyczkę do przeglądarki i ją zainstalować.

Więcej informacji podano na stronie

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje dotyczące Google Analytics i ochrony danych).

Informujemy, że na tej stronie internetowej rozszerzono usługę Google Analytics o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimizowane gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). Dlatego adres IP użytkownika na nasze polecenie jest rejestrowany przez Google jedynie w formie skróconej, co gwarantuje anonimizację i uniemożliwia identyfikację osoby użytkownika. Jeśli na naszej stronie internetowej włączona jest anonimizacja adresu IP, adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które podpisały umowę. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany.

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

b. Googletagmanager.com

Na naszej stronie stosowany jest kod Java Script przedsiębiorstwa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanego dalej: Google).

Jeżeli użytkownik aktywował w swojej przeglądarce Java Script i nie zainstalował blokady Java Script, wówczas jego przeglądarka może przekazywać dane osobowe do Google. Nie wiemy, jakie dane Google łączy z otrzymanymi danymi i do jakich celów wykorzystuje te dane.

Aby zablokować stosowanie kodu Java Script przez Google, użytkownik może zainstalować blokadę Java Script (np. www.noscript.net).

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 

c.       Piksele monitorowania konwersji Facebooka

 

Po udzieleniu przez użytkownika zgody nasza witryna internetowa stosuje piksele monitorowania konwersji Facebooka, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Umożliwia nam to monitorowanie aktywności użytkowników po kliknięciu przez nich reklamy Facebooka i przekierowaniu do strony oferenta. Dzięki temu możemy rejestrować skuteczność ogłoszeń reklamowych na Facebooku do celów statystycznych i prowadzenia badań rynkowych. Zebrane dane pozostają anonimowe. Oznacza to, że nie uzyskujemy dostępu do danych osobowych indywidualnych użytkowników. Zebrane dane są jednak zapisywane przez Facebooka i przetwarzane. Informujemy Państwa o tym, zgodnie z naszymi aktualnymi informacjami. Facebook może powiązać dane z danymi konta użytkownika na Facebooku i używa tych danych do własnych celów reklamowych, zgodnie z Zasadami dotyczącymi danych Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy/. Monitorowanie konwersji Facebooka umożliwia również Facebookowi i jego partnerom wyświetlanie reklamy w serwisie Facebook i poza nim. Ponadto w tym celu zostaje zapisany na komputerze użytkownika plik cookie.

Zgody mogą udzielić wyłącznie użytkownicy mający ponad 13 lat. W przypadku osób w wieku poniżej 13 lat należy skontaktować się z opiekunem prawnym.

Aby odwołać zgodę, należy kliknąć tutaj https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

d.       Remarketing / Retargeting Facebooka

 

Na naszych stronach wbudowane są tagi remarketingu sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Gdy użytkownik odwiedza nasze strony, tagi remarketingu tworzą bezpośrednie połączenie między jego przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje wtedy informację, że nasza strona została odwiedzona przez użytkownika z danym adresem IP. Dzięki temu Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do konta użytkownika. Otrzymane w ten sposób informacje wykorzystujemy do wyświetlania reklam Facebooka. Informujemy, że jako operator naszych stron internetowych nie otrzymujemy informacji o treści przesyłanych danych oraz ich wykorzystaniu przez portal Facebook. Więcej informacji na ten temat podano w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Aby odwołać zgodę, należy kliknąć tutaj https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Kliknij tutaj, aby dezaktywować śledzenie przez Facebooka.

 

Podstawę prawną przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

15. Wtyczki sieci społecznościowych 

a. Facebook

Nasza witryna internetowa stosuje wtyczki (plugins) serwisu społecznościowego facebook.com, którego operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki społecznościowe Facebooka można rozpoznać po jego logo lub po dopisku „Facebook Social Plugin”.

Gdy użytkownik otwiera stronę naszej witryny internetowej zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która integruje ją ze stroną internetową.

Poprzez aktywację wtyczki Facebook otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził określoną stronę naszej witryny internetowej. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę na stronie do konta użytkownika na Facebooku, nawet jeżeli nie został naciśnięty przycisk „Lubię to”. Jeżeli użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „Lubię to” lub pisząc komentarz, odpowiednia informacja jest przekazywana bezpośrednio z przeglądarki użytkownika do Facebooka i tam zapisywana.

Facebook może gromadzić dane także w przypadku użytkowników, którzy nie posiadają konta na Facebooku, np. adres IP. Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także praw użytkowników z tym związanych i sposobów ochrony sfery prywatnej można znaleźć we wskazówkach na temat ochrony danych umieszczonych na Facebooku:

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook gromadził o nim dane poprzez naszą witrynę internetową, musi wylogować się z Facebooka przed wizytą na naszej witrynie internetowej. Dodatkowo istnieje także możliwość zainstalowania odpowiednich blokad dla przeglądarki za pomocą odpowiednich wtyczek.

Więcej informacji na ten temat podano w polityce prywatności Facebooka:

http://www.facebook.com/policy.php

 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

b. Twitter

Na naszej stronie internetowej dostępne są funkcje serwisu Twitter. Są one oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter”). W wyniku korzystania z serwisu Twitter i funkcji „re-tweetnij” odwiedzane przez użytkownika strony internetowe zostają powiązane z jego kontem w serwisie Twitter i są pokazywane innym użytkownikom. Do Twittera przekazywane są także dane.

Informujemy, iż jako operator stron nie posiadamy wiedzy na temat zawartości przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez serwis Twitter. Ustawienia dotyczące ochrony danych w serwisie Twitter można zmienić w swoich ustawieniach konta na stronie twitter.com/account/settings.

Więcej informacji na ten temat podano w polityce prywatności Twittera:

http://twitter.com/privacy

 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

c. Google +1

Nasze strony korzystają z funkcji Google +1. Ich dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Rejestrowanie i przekazywanie informacji: za pomocą przycisku Google +1 można publikować informacje na całym świecie. Przycisk Google +1 umożliwia użytkownikom otrzymywanie spersonalizowanych treści od Google i naszych partnerów. Firma Google zapisuje zarówno informację wybraną jako treść +1, jak i informacje o stronie, którą użytkownik odwiedzał w czasie kliknięcia na przycisk +1. Treści +1 można wyświetlać jako informacje razem z nazwą profilu i zdjęciem w ramach usług Google, np. w wynikach wyszukiwania lub w profilu użytkownika w serwisie Google lub w innych miejscach na stronach internetowych i w reklamach internetowych. Google zapisuje informacje o aktywności użytkownika związanej z przyciskiem +1 w celu optymalizacji usług Google. Aby móc korzystać z przycisku Google +1, konieczne jest posiadanie widocznego na całym świecie, publicznego profilu Google, który musi zawierać przynajmniej nazwę wybraną do profilu. Nazwa ta wykorzystywana jest przez wszystkie usługi Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może także zastąpić inną nazwę, której użytkownik używa przy dzieleniu się treściami poprzez swoje konto Google. Użytkownicy mogą uzyskać informacje na temat profilu użytkownika w serwisie Google, jego adresu e-mail, a także inne informacje identyfikacyjne.

Wykorzystanie gromadzonych informacji: oprócz omówionych celów wykorzystania informacje udostępnione przez użytkownika są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi postanowieniami firmy Google w zakresie ochrony danych. Google może publikować streszczenie statystyk dotyczących aktywności użytkowników przy użyciu przycisku +1 lub przekazywać je użytkownikom i partnerom, np. wydawcom, ogłoszeniodawcom lub powiązanym stronom internetowym.

Więcej informacji na ten temat podano w polityce prywatności Google+:

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d. Instagram

Z naszymi stronami są zintegrowane funkcje usługi Instagram. Funkcje te są oferowane przez firmę Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może po kliknięciu przycisku Instagramu stworzyć link do treści naszych stron na swoim profilu w tym serwisie. W ten sposób Instagram może przypisać wizytę na naszej stronie do konta danego użytkownika. Informujemy, iż jako operator stron nie posiadamy wiedzy na temat zawartości przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez serwis Instagram.

Więcej informacji na ten temat podano w polityce prywatności Instagramu:

http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

e. YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube, należącego do Google. Operatorem tych stron jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy użytkownik odwiedza którąś z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informacje o tym, które z naszych stron użytkownik odwiedził. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia on serwisowi YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do jego indywidualnego profilu. Aby zablokować tę funkcję, użytkownik musi się wylogować ze swojego konta YouTube.

Więcej informacji na ten temat podano w polityce prywatności YouTube:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

f. Rozwiązanie z dwoma kliknięciami: 

dwa kliknięcia dla lepszej ochrony danych. 

Pierwsze kliknięcie: 

Przycisk sieci społecznościowej nie staje się aktywny po wczytaniu naszej witryny, lecz dopiero po jego kliknięciu. Przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z danymi serwerami. Pierwsze kliknięcie przycisku oznacza tym samym wyrażenie zgody na przesłanie danych do danego operatora.

Po naciśnięciu przycisku otrzymuje on informację, że użytkownik odwiedził określoną stronę naszej witryny internetowej. Jeżeli jesteś zalogowany w danej sieci społecznościowej, Twoja wizyta może zostać od tego momentu przyporządkowana do Twojego konta, nawet jeżeli nie naciśniesz tego przycisku ponownie. 

 

Drugie kliknięcie:

Jeżeli użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, na przykład pisząc komentarz, odpowiednia informacja jest przekazywana bezpośrednio z przeglądarki użytkownika do operatora i przez niego zapisywana.

 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

16. Bezpieczeństwo danych i ochrona danych, komunikacja za pomocą poczty elektronicznej

Dane osobowe użytkownika są zapisywane przy użyciu wszystkich możliwości technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. Podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie możemy zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy użycie drogi pocztowej w przypadku informacji o wysokim stopniu poufności.

17. Odmowa zgody na otrzymywanie reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym nie wyraża się zgody na wykorzystanie danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku podania stopki redakcyjnej w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład tak zwanego spamu. 

18. Aplikacje mobilne SATA (np. aplikacja programu lojalnościowego, aplikacja SATA) 

Część naszej oferty jest także dostępna na urządzenia mobilne poprzez aplikacje mobilne SATA. Wszystkie zintegrowane procesy przetwarzania danych, czyli gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych, odbywają się w taki sam sposób, jak opisano to w deklaracji o ochronie danych wymienionych wyżej procesów i systemów przetwarzania.

Ponadto dla naszych aplikacji mobilnych wymagane są uprawnienia umożliwiające udostępnienie określonych funkcji. W szczególności są to:

Aparat fotograficzny: nasze aplikacje mobilne wymagają dostępu do aparatu fotograficznego, aby użytkownik mógł korzystać z funkcji skanera kodu kreskowego. Aparat jest używany wyłącznie w celu skanowania kodu kreskowego.

Pamięć urządzenia: nasze aplikacje mobilne wymagają dostępu do pamięci urządzenia, aby użytkownik mógł zapisywać, zmieniać lub usuwać treści aplikacji. Nie otrzymujemy żadnych danych z pamięci urządzenia użytkownika.

Sieć internetowa i WiFi: nasze aplikacje wymagają dostępu do połączenia internetowego użytkownika, WiFi lub sieci internetowej, aby użytkownik mógł otrzymywać dane od naszych aplikacji i z naszej strony internetowej poprzez Internet oraz aby możliwe było regularne aktualizowanie ich treści.

19. Linki do innych dostawców usług

Nasza strona zawiera także – wyraźnie oznaczone – linki do serwisów internetowych innych przedsiębiorstw. Jeżeli istnieją linki do stron internetowych innych dostawców, nie mamy wpływu na ich treść. Dlatego nie możemy także ponosić odpowiedzialności ani udzielać gwarancji na zawarte tam treści. Za treści tych stron odpowiedzialny jest określony dostawca usług lub operator tych stron.

W chwili tworzenia linka podane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego zauważalnego naruszenia prawa. Przy tworzeniu linka nie były widoczne żadne treści niezgodne z prawem. Bez konkretnych wskazań o naruszeniu prawa ciągła kontrola treści na linkowanych stronach jest niemożliwa. W momencie otrzymania informacji o naruszeniu prawa linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

20. Uwzględnianie, ważność i aktualność polityki prywatności

Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na opisane powyżej wykorzystanie danych. Polityka prywatności jest aktualna i pochodzi w niniejszej wersji z dnia 26.06.2018 r.

W związku z rozwojem naszej strony internetowej lub wdrażaniem nowych technologii może okazać się niezbędne dokonanie zmian w niniejszej polityce prywatności. Spółka SATA GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość. Polityka prywatności w aktualnej wersji jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej w rubryce „Deklaracja o ochronie danych ”https://www.sata.com/index.php?id=webdisclaimer. Zalecamy regularne zapoznawanie się z aktualna wersją polityki prywatności.