Prohlášení o ochraně dat


Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti SATA GmbH & Co. KG

1. Všeobecné informace

Oceňujeme váš zájem o naši společnost, naše výrobky a služby. Ochraně vašich osobních údajů přikládáme velký význam. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a prováděcími právními předpisy pro jednotlivé země, které se na nás vztahují. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vás komplexně informujeme o zpracování osobních údajů společností SATA GmbH & Co. KG a o vašich právech.

Osobní údaje jsou informace, které umožňují identifikovat fyzickou osobu. Patří k nim zejména jméno, datum narození, adresu, telefonní číslo, e-mailová adresa, ale také vaše IP adresa. 

Za anonymní údaje jsou považovány takové údaje, pokud nelze vytvořit žádnou osobní vazbu k uživateli.

Následující prohlášení vás proto jasně informuje, jaký typ údajů se shromažďuje, za jakým účelem, do jaké míry jsou tyto údaje zpřístupněny třetím stranám a jaká bezpečnostní opatření jsou přijata z naší strany. Dále jste informováni o svých zákonných právech v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

Naším cílem je chránit veškerá data, která nám byla svěřena, co nejlépe a splnit všechny právní požadavky v plném rozsahu. Pokud byste nám chtěli sdělit, jak můžeme ještě zvýšit bezpečnost údajů, které nám byly svěřeny, zašlete nám prosím své připomínky na adresu datenschutz(at)sata.com. Budeme vám velmi vděční.

2. Odpovědné pracoviště a pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Odpovědné pracoviště (čl. 4, odst. 7 GDPR):

SATA GmbH & Co. KG

Domertalstr. 20

70806 Kornwestheim

Telefon: +49 (7154) 811 – 0

Fax: +49 (7154) 811 – 196

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

atarax GmbH & Co. KG

Norbert Rauch

3. Vaše práva subjektu údajů

Nejprve bychom Vás rádi informovali o vašich právech subjektu údajů. Tato práva jsou standardizována v článcích 15 - 22 GDPR. Patří mezi ně práva na…

• přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR),

• výmaz (článek 17 GDPR),

• opravu (článek 16 GDPR),

• přenositelnost údajů (článek 20 GDPR),

• omezení zpracování údajů (článek 18 GDPR),

• vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (článek 21 GDPR).

Pro uplatnění těchto práv nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování údajů v naší společnosti, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je uveden výše. Máte také právo podat opravný prostředek k orgánu dozoru na ochranu údajů.

4. Práva vznést námitku 

V souvislosti s právy vznést námitku si prosím všimněte následujícího:

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli podat námitky proti tomuto zpracování údajů bez uvedení důvodů. To platí i pro opatření ke zlepšení nabídky výrobků a služeb a ke zlepšení nákupního prožitku, pokud jde o přímý marketing.

Pokud máte námitky vůči zpracování pro účely přímého marketingu nebo za účelem zlepšení naší nabídky, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely již zpracovávat. Tuto námitku můžete vznést bez předepsané formy a zaslat na výše uvedené kontaktní údaje. 

V případě, že budeme zpracovávat vaše údaje k ochraně oprávněných zájmů, můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování z důvodů plynoucích z vaší konkrétní situace; to platí také pro vytvoření uživatelského profilu založeného na těchto ustanoveních.

V případě, že vznesete námitku, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat, výjimkou je situace, pokud prokážeme, že se tak děje z vážných a legitimních důvodů ke zpracování. To může být případ, kdy zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo jiných legitimních důvodů, a převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo v případě, že jsme ze zákona povinni vaše osobní údaje uchovávat. 

5. Cíle a právní základy zpracování údajů

Zpracování vašich osobních údajů je v souladu s ustanoveními GDPR a všemi ostatními platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Právní základy pro zpracování údajů vyplývají zejména z článku 6 GDPR.

Vaše údaje používáme k navázání obchodních kontaktů, ke splnění smluvních a zákonných povinností, k realizaci právních vztahů, k nabízení výrobků a služeb, ke zpracování poptávek a případně ke zpracování objednávek / smluv, administrativní činnosti a k posílení vztahů se zákazníky, k průzkumům spokojenosti zaměstnanců a zákazníků, které mohou zahrnovat analýzu pro marketingové účely a přímý marketing s informacemi o výrobcích a cenách a na našem portálu pro uchazeče o zaměstnání. V případě potřeby budete požádáni o souhlas. Vaše údaje budou navíc využívány také k dalším účelům, přesně stanoveným v souhlasu, např. k informacím o nabídkách prostřednictvím newsletteru atd.

Váš souhlas představuje prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tímto způsobem vás budeme informovat o účelu zpracování údajů a vašem právu vznést námitku. Pokud se souhlas také týká zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, výslovně vás na to upozorníme, čl. 88 odst. 1 GDPR.

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR probíhá pouze tehdy, pokud je to nutné z důvodu právních předpisů a není žádný důvod se domnívat, že převažuje váš oprávněný zájem na vyloučení z dalšího zpracování, čl. 88 odst. 1 GDPR.

6. Předání třetím osobám / příležitosti a rozsah

Vaše údaje předáme třetím osobám pouze v rámci právních ustanovení, abychom splnili naše smluvní závazky, nebo pokud jste k tomu udělili svůj souhlas. Předáme přitom pouze údaje (např. jméno a adresu), které jsou nezbytné, abychom splnili naše zákonné, právní nebo smluvní závazky, nebo aby třetí strany zajistili hladký průběh, zejména pokud jde o realizaci uzavřené smlouvy. 

V opačném případě se předání třetím stranám neuskuteční, výjimkou je situace, pokud tak budeme povinni učinit v důsledku povinných právních úkonů nebo předpisů (zveřejnění externím orgánům, jako jsou dozorčí orgány nebo orgány činné v trestním řízení)

7. Příjemci údajů / kategorie příjemců

V rámci naší společnosti zajistíme, aby byly vaše údaje poskytnuty pouze těm osobám, které tyto potřebují k plnění svých pracovních povinností nebo smluvních a právních závazků. Platí to také pro jakoukoli výměnu údajů se společnostmi, které jsou s námi propojeny, např. ve Spojeném království nebo v Kanadě, nebo zveřejnění údajů o adrese zákazníků, kteří dali souhlas s navázáním kontaktu nebo zasíláním např. našeho newsletteru našim mezinárodním distributorům nebo např. v rámci realizace smlouvy.

V mnoha případech podporují poskytovatelé služeb naše specializovaná oddělení při plnění svých úkolů. Se všemi poskytovateli služeb byla uzavřena nezbytná smlouva o ochraně osobních údajů formou dohody o zpracování zakázek. 

8. Zprostředkování údajů do třetích zemí / úmysl zprostředkovat údaje do třetích zemí

Zprostředkování údajů do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) se uskuteční pouze v případě, že to vyžaduje zákon, nebo jste nám dali svůj souhlas. Rozsah poskytnutých informací je popsán v bodě 6.

Dodržování úrovně ochrany údajů bude zajištěno standardními smluvními ustanoveními EU, a to pokud stát nezaručí úroveň ochrany údajů uznanou EU.

9. Lhůta uchovávání údajů

Údaje uchováváme, pokud jsou potřebné pro daný účel zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že mnohé lhůty uchovávání vyžadují, aby byly údaje nadále uloženy. Toto se týká zejména obchodně právních nebo daňových povinností uchování (například dle obchodního zákoníku, daňového řádu, atd.). Pokud neexistují další požadavky na uchovávání, budou údaje po naplnění účelu standardně odstraněny.

Kromě toho budeme uchovávat údaje, pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas, nebo pokud dojde k soudním sporům a použijeme důkazy v rámci zákonných promlčecích lhůt.

10. Přenos vašich údajů

Abychom co nejlépe ochránili u nás uchovávané údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob, používáme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření. Bezpečnostní úrovně jsou průběžně kontrolovány ve spolupráci s bezpečnostními odborníky a přizpůsobeny novým bezpečnostním standardům.

Výměna údajů z našich webových stránek a na naše webové stránky probíhá zašifrovaně. Pro naše webové stránky používáme přenosový protokol SSL, vždy s použitím aktuálních šifrovacích protokolů. V případě žádostí o místo na našem portálu pro uchazeče navíc používáme šifrování obsahu. Dešifrovat tyto údaje můžeme pouze my. Je také možné použít alternativní komunikační kanály (např. doručení poštou).

 

Povinnost poskytovat údaje

Pro vznik, realizaci a ukončení smluvního vztahu a plnění příslušných smluvních a právních závazků jsou nezbytné různé osobní údaje. Totéž platí pro používání našich webových stránek a různých funkcí, které tyto poskytují.

Příslušné podrobnosti jsme pro vás shrnuli v odstavci 11. V určitých případech musí být údaje rovněž shromažďovány nebo zpřístupněny kvůli právním předpisům. Vezměte prosím na vědomí, že bez poskytnutí těchto informací není možné zpracovat vaši poptávku nebo realizovat podkladový závazek. Takže pokud zcela nebo zčásti nesouhlasíte z důvodů krajní opatrností s používáním svých údajů, může se stát, že nebudete moci využívat naše výrobky a / nebo služby vůbec, nebo jen omezeně. Pokud budete pokračovat v užívání našich výrobků nebo služeb nebo jakékoli jejich části, přijmete případné nevýhody, které vám tím mohou vzniknout.

 

Kategorie, zdroje a původ údajů

To, jaké údaje zpracováváme, určuje příslušný kontext. Obsah a rozsah záleží na tom, zda zašlete online objednávku nebo zadáte požadavek do našeho kontaktního formuláře, nebo nám pošlete žádost o místo, či reklamaci.

Vezměte prosím na vědomí, že ve zvláštních případech poskytneme informace o ochraně soukromých údajů případně také samostatně na vhodném místě, např. při nahrávání dokumentů uchazeče o místo nebo při vyžádání kontaktu.

11. Nabízené služby a vyžádání údajů:

Obecné informace o vyžádání a použití údajů / zásada minimalizace údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a, b GDPR)

U různých služeb, jako je např. návštěva webových stránek, informace o SAL, registrace uživatele např. kvůli prémiové záruce a fóru, vyžádání kontaktu, registrace na webových stránkách naší společnosti např. na MySATA, do uživatelské samoobsluhy, při změně hesla, registrace pro newsletter, registrace pro Virtual Painter, registrace do Photoboxu, věrnostního programu SATA Loyalty Program, objednávání, registrace do soutěže, registrace na mítinky, registrace na semináře a školení, objednávky prospektů, objednávky z marketingového katalogu, shromažďujeme níže uvedené údaje. Tyto jsou využívány k navázání kontaktu, zodpovězení vašich dotazů a požadavků, usnadnění vaší návštěvy na našich webových stránkách, úpravě vašich údajů jako předpokladu účasti na aktivitách společnosti SATA, zpracování objednávek, účasti na věrnostním programu a k podpoře obchodních aktivit našich zákazníků a partnerů. Tyto údaje nezveřejňujeme bez vašeho souhlasu s výjimkou situací popsaných výše.

Je zde respektován princip minimalizace údajů a zamezení údajům, abyste museli uvádět pouze ty údaje, které vzhledem ke zpracování vašeho přání nebo zajištění příslušné služby od vás nezbytně potřebujeme. Kromě toho se z technických důvodů stejně jako z důvodu právní ochrany obvykle zpracovává také vaše IP adresa. Všechna pole, která nejsou označena * (hvězdičkou), obsahují dobrovolné údaje a mohou být nepovinně vyplněna (například k individuálnímu zodpovězení vašich dotazů). Některé služby vyžadují další souhlas s dalším zpracováním vašich osobních údajů. O tento souhlas budete požádáni s odkazem na příslušný účel. Bez tohoto souhlasu nebudou vaše osobní údaje dále zpracovávány.

Pokud nás kontaktujete e-mailem, použijeme osobní údaje poskytnuté v e-mailu pouze za účelem zpracování vaší žádosti. Pokud ke kontaktování nepoužijete nabízené formuláře, nebudou zjišťovány žádné další údaje.

Registrací na našich webových stránkách se ukládá také IP adresa uživatele, datum a čas registrace (technické údaje o pozadí). Aktivací tlačítka „Přijmout“ udělujete souhlas se zpracováním svých údajů.

Dbejte prosím na následující: Vaše HesloVaše heslo musí mít minimálně 5 znaků a obsahovat jak písmena, tak číslice. Kromě toho doporučujeme použití zvláštních znaků (uvozovky, čárku, tečku, podtržítko, pomlčku). Doporučujeme také heslo pravidelně měnit.X» bude u nás uloženo šifrované. Zaměstnanci naší společnosti nemohou toto HesloVaše heslo musí mít minimálně 5 znaků a obsahovat jak písmena, tak číslice. Kromě toho doporučujeme použití zvláštních znaků (uvozovky, čárku, tečku, podtržítko, pomlčku). Doporučujeme také heslo pravidelně měnit.X» přečíst. Nemohou vám proto poskytnout žádné informace, pokud své HesloVaše heslo musí mít minimálně 5 znaků a obsahovat jak písmena, tak číslice. Kromě toho doporučujeme použití zvláštních znaků (uvozovky, čárku, tečku, podtržítko, pomlčku). Doporučujeme také heslo pravidelně měnit.X» zapomenete.

V takovém případě použijte funkci „Zapomenuté heslo“, která vám zašle automaticky generované nové HesloVaše heslo musí mít minimálně 5 znaků a obsahovat jak písmena, tak číslice. Kromě toho doporučujeme použití zvláštních znaků (uvozovky, čárku, tečku, podtržítko, pomlčku). Doporučujeme také heslo pravidelně měnit.X» e-mailem. Žádný zaměstnanec není oprávněn požadovat od vás HesloVaše heslo musí mít minimálně 5 znaků a obsahovat jak písmena, tak číslice. Kromě toho doporučujeme použití zvláštních znaků (uvozovky, čárku, tečku, podtržítko, pomlčku). Doporučujeme také heslo pravidelně měnit.X» telefonicky nebo písemně. Pokud obdržíte takové požadavky, nikdy své HesloVaše heslo musí mít minimálně 5 znaků a obsahovat jak písmena, tak číslice. Kromě toho doporučujeme použití zvláštních znaků (uvozovky, čárku, tečku, podtržítko, pomlčku). Doporučujeme také heslo pravidelně měnit.X» nesdělujte.

Po dokončení procesu registrace budou vaše údaje u nás uloženy pro použití chráněné oblasti zákazníků. Jakmile se přihlásíte na naši webovou stránku e-mailovou adresou jako uživatelským jménem a heslem, budou tyto údaje, které jste poskytli, k dispozici na našich webových stránkách, nebo mohou být načteny!

Ze všech služeb, pro které jste se přihlásili, se samozřejmě můžete kdykoliv odhlásit pomocí funkce služby nebo e-mailem s přesným popisem služby, která má být zrušena, na adrese unsubscribe@sata.com a účinně odvolat svůj souhlas. 

Pokud nám dáte souhlas s reklamou zaškrtnutím příslušného políčka, např. pro zasílání našeho newsletteru, zpracujeme vaše údaje, abychom vám e-mailem nebo poštou zasílali informace a nabídky našich výrobků / služeb / nových výrobků / technologických novinek / speciálních akcí / speciálních nabídek/ informace o cenách / události, jako jsou veletrhy, akce, vzdělávání / školení. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit bez uvedení důvodů na telefonním čísle +49 (0) 7154/811-0, zaslat e-mailem na adresu  unsubscribe(at)sata.com nebo poštou na adresu SATA GmbH & Co. KG, Domertalstrasse 20 ∙ 70806 Kornwestheim, Postfach 1828 ∙ 70799 Kornwestheim.

a. Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

Název poskytovatele internetových služeb

Informace o webových stránkách, ze kterých nás navštěvujete

Použitý webový prohlížeč a použitý operační systém

IP adresa přiřazená poskytovatelem internetových služeb

Požadované soubory, množství přenesených údajů, soubory ke stažení / export souborů

Informace o webových stránkách, které u nás vyvoláte včetně data a času

Z důvodů technického zabezpečení (zejména k odvrácení pokusů o útok na náš webový server) jsou tyto údaje uloženy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm.F GDPR.

b. V rámci vyhledávání a předávání informací SAL shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

Jméno

Telefonní číslo

Země

E-mailová adresa

Dotaz týkající se požadovaného zasílání newsletteru

IP adresa

Jméno a adresa obchodníka

Číslo SAL*

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

c. V rámci registrace prémiových záruk shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

Údaje uživatele

Oslovení

Firma

Jméno*

Příjmení*

Ulice

Doplňující údaje adresy

PSČ

Město

Spolková země

Země

E-mail

 

Údaje obchodníka

Firma

Ulice

Doplňující údaje adresy

PSČ

Město

Země

Jméno prodejce

 

Údaje výrobku

Datum nákupu*

Typ výrobku*

Sériové čísloOriginální pistole a filtry stlačeného vzduchu SATA jsou opatřeny jedinečným sériovým číslem. Je tak možná jejich jednoznačná identifikace. U starých modelů je toto číslo pěti- nebo šestimístné - u aktuálních modelů vždy 10místné ve formě 123 456 7890.X»*

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

d. Jako součást vyžádání kontaktu (kontaktního formuláře) shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

Oslovení

Jméno

Příjmení

Firma

Pozice

Ulice

PSČ

Město

Země

Telefon

Fax

E-mail*

Oblasti činnosti (opravy automobilů, průmysl, truhláři, malíři, ostatní oblasti)

Zájem o (stříkací pistole, automatické pistole, filtry, technologie ochrany dýchacích cest, systémy pro dodávku materiálu / rozprašovací systémy, čištění pistolí, ochrana proti korozi, náhradní díly)

Použitý nátěrový materiál

Captcha

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

e. Jako součást registrace na MySATA (registrace uživatele, například pro použití fóra) shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

HesloVaše heslo musí mít minimálně 5 znaků a obsahovat jak písmena, tak číslice. Kromě toho doporučujeme použití zvláštních znaků (uvozovky, čárku, tečku, podtržítko, pomlčku). Doporučujeme také heslo pravidelně měnit.X»*

E-mailová adresa*

Oslovení

Jméno*

Příjmení*

Firma

Adresa

Doplňující údaje adresy

PSČ

Bydliště

Země

Spolková země / stát / provincie

Telefon

Fax

Odvětví (opravy automobilů, stříkací pistole, výrobce nátěrů, střední odborné učiliště, obchod, soukromá osoba, ostatní, průmysl, truhlář / malíř)

Jazyk

Chci dostávat relevantní informace o společnosti SATA a výrobcích SATA e-mailem nebo formou newsletteru(ano, ne)

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

f. V rámci uživatelské samoobsluhy shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

Jazyk formuláře

Oslovení

Jméno*

Příjmení*

E-mailová adresa*

Země

Jazyk*

Odvětví (opravy automobilů, stříkací pistole, výrobce nátěrů, střední odborné učiliště, obchod, soukromá osoba, ostatní, průmysl, truhlář / malíř)

Název firmy

Ulice / číslo popisné

PSČ

Město

Získávání informací e-mailem nebo newslettterem

Získávání informací poštou

Nejsou požadované žádné informace

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

g. V rámci změny hesla shromažďujeme a zpracováváme následující údaje: 

HesloVaše heslo musí mít minimálně 5 znaků a obsahovat jak písmena, tak číslice. Kromě toho doporučujeme použití zvláštních znaků (uvozovky, čárku, tečku, podtržítko, pomlčku). Doporučujeme také heslo pravidelně měnit.X»*

E-mailová adresa*

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

h. V rámci registrace newsletteru shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

E-mail*

Oslovení

Jméno

Příjmení

Firma

Odvětví (opravy automobilů, stříkací pistole, výrobce nátěrů, střední odborné učiliště, obchod, soukromá osoba, ostatní, průmysl, truhlář / malíř)

Země

Jazyk newsletteru*

Souhlas s reklamou prostřednictvím e-mailu nebo newsletteru*

Na našich webových stránkách lze zdarma odebírat newsletter. E-mailová adresa, kterou jste zadali při přihlášení k odběru newsletteru, stejně jako vaše jméno, země původu a odvětví, ve kterém působíte, se použije k odeslání personalizovaného newsletteru. Budeme vás informovat o zajímavostech v příslušném odvětví a zemi. Pro poštovní doručení potřebujeme údaje o vaší adrese.

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

i. V rámci průzkumu spokojenosti zákazníků a spokojenosti zaměstnanců jsou shromažďovány následující údaje:

Jméno

Adresa

Název firmy

Adresa firmy

Pravděpodobnost doporučení dalším osobám

Zdůvodnění

Potřebné osobní údaje mohou být uloženy a předány třetím stranám (servisním společnostem). Přitom jsou dodrženy veškeré právní předpisy a požadavky

na zpracování dat objednávek. 

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. 

j. Platební systémy, kontrola bonity

Vyhrazujeme si právo chránit své legitimní zájmy příp. si u ekonomických služeb vyžádat informace o bonitě zákazníka založené na matematických a statistických metodách. Za tímto účelem poskytneme osobní údaje potřebné pro kontrolu bonity třetím stranám a použijeme získané informace týkající se statistické pravděpodobnosti nedodržení platby k uváženému rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Informace o bonitě může zahrnovat hodnoty pravděpodobnosti (skóre), které jsou vypočítány na základě uznávaných vědeckých, matematických a statistických metod a do jejichž výpočtu jsou mimo jiné zahrnuty údaje o adrese. 

Vaše chráněné zájmy budou zohledněny v souladu se zákonem. Na adrese Datenschutz(at)sata.com můžete získat informace o uložených údajích, které se vás týkají. Údaje nebudou s výjimkou uvedeného účelu kontroly bonity, realizace smluv a plateb předávány třetím stranám.

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

k. V souvislosti s objednávkou prospektu a personalizovanou objednávkou prospektu shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

Jméno*

Číslo zákazníka*

Firma*

Ulice*

PSČ*

Město*

Země*

Telefon

E-mail*

Objednané zboží*

 

Dodací adresa

Jméno

Číslo zákazníka

Firma

Ulice

PSČ

Město

Země

Poznámky

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

l. V souvislosti s objednávkou prospektu z marketingového katalogu shromažďujeme a zpracováváme následující údaje: 

Jméno*

Firma*

Ulice*

PSČ*

Město*

Země*

Telefon

E-mail*

Objednané zboží*

 

Dodací adresa

Jméno

Firma

Ulice

PSČ

Město

Země

Poznámky

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

m. V rámci soutěží shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

Příjmení, jméno

Adresa

E-mailová adresa (v závislosti na kanálu informování)

Věk

případně souhlas se zasíláním newsletteru

Na našich webových stránkách nebo např. na Facebooku atd. máte možnost zúčastnit se některé z našich soutěží. Pokud vyplníte formulář soutěže, zpracujeme zde údaje určené pro účely soutěže a s vaším souhlasem pro zasílání newsletteru (souhlas s reklamou).

Na obrazovce soutěže máte rovněž možnost dát nám souhlas s reklamou. Samozřejmě se můžete soutěže zúčastnit i bez udělení souhlasu s reklamou.

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

n. Při vytváření a používání účtu v aplikaci SATA Loyalty zpracováváme následující údaje:

Příjmení, jméno*

Datum narození*

Název firmy*

Adresa*

E-mailová adresa*

Údaje o použití (časy přihlášení, IP adresa, název výrobce a model koncového zařízení)

Bonusové údaje (dobrovolné, např. povolání, údaje o použití výrobků SATA)

Údaje získané skenováním / údaje o nákupu

Frekvence skenování / nákupu

Rozsah skenování

Odvětví

Činnost registrujících se osob

SATA Loyalty Program („Program“) je věrnostní program odměňující zákazníky za jejich nákupy. Operátorem programu a aplikace SATA Loyalty („Aplikace“) je společnost SATA GmbH & Co. KG („SATA“). Pro realizaci programu platí Všeobecné podmínky účasti v jejich aktuální verzi. Následující prohlášení o ochraně osobních údajů se zde doplňkově vztahují na fyzické osoby, které se účastní programu („Účastníci“), a upravují používání osobních a dalších údajů účastníků („Údaje účastníků“) při příležitosti a v rámci programu, a to zejména, jaké údaje účastníků budou konkrétně shromažďovány, využívány a zpracovávány, účely, pro které se tak děje, stejně jako práva, na která mají účastníci nárok podle výše uvedených postupů.

 

Shromažďování a zpracování údajů účastníků společností SATA 

Údaje o registraci a použití

Při vytvoření uživatelského účtu v aplikaci shromažďuje společnost SATA jméno, datum narození, číslo mobilního telefonu a pevné telefonní linky, e-mailovou adresu a adresu účastníka a název a adresu společnosti, pro kterou účastník sbírá věrnostní body a získává za ně odměny („Údaje o registraci“). Společnost SATA používá údaje o registraci pro účely provádění a realizace programu, zejména pro správu věrnostních bodů tzv. coinů a pro zasílání odměn. 

Kromě údajů o registraci shromažďuje společnost SATA prostřednictvím aplikace automaticky další uživatelské údaje týkající se používání aplikace, aniž by musel být účastník samostatně informován, nebo se musel na tom aktivně podílet. Tyto shromážděné údaje zahrnují datum a čas nedávných přihlášení a změn v uživatelském účtu aplikace a IP adresu použitou při posledním přihlášení, jméno výrobce a název použitého modelu („Údaje o použití“). Společnost SATA využívá údajů o použití, aby umožnila a zlepšila používání aplikace a zajistila bezpečnost a stabilitu svých IT systémů. IP adresa koncového zařízení vyvolávajícího aplikaci je vyhodnocována v případě útoku na IT systémy společnosti SATA nebo jejich zneužití, stejně jako pro statistické účely. Po uplynutí maximální doby uchovávání 6 měsíců, počínaje shromážděním údajů, budou údaje o použití automaticky odstraněny.

Pokud účastník již dříve vyjádřil svůj souhlas, budou údaje o registraci a použití rovněž zpracovávány a použity k určení tzv. „booster období“ a stanovení výher a kontaktování v souvislosti se soutěžemi „Treasure Hunt“. Během prodejních akcí stanovených společností SATA se přitom používají „bodové boostery“, které umožňují při naskenování coinu znásobit počet bodů nebo v rámci soutěže „Treasure Hunt“ použít body k okamžité výhře.

 

Bonusové údaje a hodnocení údajů pro zlepšení výrobků

Účastníci mohou v aplikaci na základě dobrovolnosti a případně proti dobropisu vystavenému na příslušný počet coinů uvedených v aplikaci zadat další údaje účastníka, které se týkají používání výrobků SATA účastníky a / nebo jejich společnostmi (např. pracovní činnost účastníka, způsob, rozsah a účel použití výrobků SATA – dále jen „Bonusové údaje“). 

Pokud účastník udělí předem svůj souhlas, společnost SATA vyhodnotí údaje o registraci, použití a bonusové údaje, aby lépe porozuměla používání výrobků SATA účastníky a jejich společnostmi a zlepšila výrobky SATA a věrnostní program Loyalty Program.

 

Souhlas účastníka

Níže uvedené souhlasy jste nám jako účastníci výslovně udělili.

Souhlas s použitím údajů za účelem zlepšení výrobků

Do odvolání tohoto souhlasu souhlasím s tím, aby společnost SATA vyhodnocovala mé osobní údaje shromážděné během mé účasti na programu za účelem zlepšení výrobků prodávaných společností SATA nebo nabízení výrobků nebo služeb (včetně věrnostního programu Loyalty Program).

Souhlas s e-mailovou reklamou

Do odvolání tohoto souhlasu souhlasím s tím, aby společnost SATA používala moje kontaktní údaje shromážděné během účasti v programu, aby mě informovala elektronickou poštou (e-mailem) o výrobcích, službách, prodejních akcích nebo doplňkových službách v rámci věrnostního programu Loyalty Program. 

Stav mého souhlasu lze načíst v nastavení profilu aplikace.

Souhlas s telefonní reklamou

Do odvolání tohoto souhlasu souhlasím s tím, aby společnost SATA používala moje kontaktní údaje shromážděné během účasti v programu, aby mě telefonicky informovala o prodejních akcích nebo doplňkových službách v rámci věrnostního programu Loyalty Program za předpokladu, že jsem udělil/a souhlas ve svém účtu.

Stav individuálního souhlasu lze načíst v nastavení profilu aplikace.

Pokud jste dali svůj souhlas, bude společností SATA zaznamenán váš souhlas účastníka věrnostního programu SATA Loyalty Program. To se provádí výlučně za účelem splnění zákonné povinnosti poskytnout obsah takového souhlasu účastníkům kdykoli k nahlédnutí. 

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

o. Portál pro uchazeče 

Jsme rádi, že máte zájem pracovat ve společnosti SATA GmbH & Co. KG. Jsme si vědomi významu utajení vašich údajů a budeme zpracovávat vámi uvedené osobní údaje ve formuláři pro uchazeče pouze za účelem efektivního a správného zajištění výběrového řízení a navázání kontaktů v rámci výběrového řízení. Bez vašeho souhlasu nedojde k předání údajům třetím stranám.

Naše postupy ochrany soukromých údajů jsou v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem o využívání telekomunikačních prostředků (TMG). Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a uchovávat výhradně za účelem zpracování žádostí. Pouze tehdy, pokud jste dali samostatně svůj souhlas, budou vaše údaje použity pro další, v souhlasu přesně definované účely, např. pro informování o nabídkách prostřednictvím newsletteru atd. Při načtení těchto webových stránek nebo jednotlivých souborů na webových stránkách shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme následující údaje: IP adresu, webové stránky, ze kterých byl soubor stažen, název souboru, datum a čas načtení, jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, použitý operační systém, typ / verzi prohlížeče, množství přenášených dat a zprávu o úspěšném načtení (tzv. web log). Tyto údaje jsou zpracovávány kvůli využívání webových stránek (připojení), zabezpečení systému, pro technickou správu síťové infrastruktury a optimalizaci internetové nabídky. Shromážděné údaje nemohou být přiřazeny konkrétním osobám, takže zůstáváte anonymním uživatelem. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat.

Společnost SATA používá osobní údaje, které jste poskytli při registraci na našem portálu pracovních míst a při vyplňování on-line formuláře, pouze pro účely výběrového řízení a obsazování pracovních míst. Patří sem dokumenty načtené na náš server, jako jsou závěrečná vysvědčení, vysokoškolské diplomy, certifikáty, pracovní vysvědčení a fotografie. Tyto dokumenty jsou uloženy spolu s vašimi osobními údaji a používají se pouze pro účely výběrového řízení.

Veškeré osobní údaje, které od vás v průběhu používání našich webových stránkách obdržíme, budeme shromažďovat, zpracovávat a používat jen k uvedenému účelu. Přitom budeme dbát na to, aby toto probíhalo pouze v rámci platných právních předpisů nebo pouze s vaším souhlasem. 

Ve formuláři pro uchazeče budete požádáni o poskytnutí osobních údajů. Je zde respektován princip minimalizace údajů a zamezení údajům, abyste nám museli poskytnout pouze ty informace, které potřebujeme k celkovému posouzení vašich podkladů uchazeče. Tyto povinné údaje jsou označeny *(hvězdičkou). Bez těchto údajů nemůžeme provést kontrolu vašich podkladů uchazeče a náš systém pro výběrová řízení neumožní v případě neúplných údajů načtení podkladů uchazeče. Samozřejmě máte také možnost uvést ve formuláři pro uchazeče dobrovolné informace.

Konkrétně budou uloženy vaše následující údaje – pokud jste je zadali – (povinná pole jsou označena *(hvězdičkou), ostatní údaje mohou být doplněny dobrovolně:

 

Osobní údaje

Přihlašovací jméno*

HesloVaše heslo musí mít minimálně 5 znaků a obsahovat jak písmena, tak číslice. Kromě toho doporučujeme použití zvláštních znaků (uvozovky, čárku, tečku, podtržítko, pomlčku). Doporučujeme také heslo pravidelně měnit.X»*

Oslovení*

Titul

Příjmení*

Jméno*

Datum narození*

Země*

Ulice / č.*

Doplňující údaje adresy

PSČ*

Město*

Telefonní číslo pro kontaktování

E-mail*

 

Vzdělání

Nejvyšší dosažené vzdělání*

Výsledná známka*

Výsledná známka z němčiny

Výsledná známka z angličtiny

Výsledná známka z matematiky

Rok ukončení studia

 

Informace o vyučení*

Označení / učební obor

Název společnosti

Zahájení učebního poměru

Datum ukončení

Výsledná známka

 

Údaje o studiu*

Studium ukončeno zkouškou

Vysoká škola / instituce

Město

Zahájení studia

Datum (předpokládaného) ukončení studia

1. studijní obor

2. studijní obor

Výsledný akademický titul (bakalář, magistr, inženýr atd.)

 

Jazykové znalosti

Znalosti práce na PC

 

Aktuální / poslední činnost a minulé činnosti

Odvětví

Společnost

Město

Oddělení

Pozice

Označení profese

Zahájení

Ukončení

 

Rámcové údaje

Motivační dopis*

Dotazy kladené společnosti

Nejranější termín nástupu*

Výpovědní lhůta, která musí být dodržena*

Dosavadní roční hrubá mzda (v EUR)

Platová představa*

 

Přílohy

Průvodní dopis*

Životopis*

Vysvědčení*

Fotografie

Ostatní dokumenty

Aby bylo možné co nejlépe zajistit bezpečnost a důvěrnost vašich údajů, implementujeme příslušná bezpečnostní opatření. Vaše podklady uchazeče jsou k nám proto přenášeny šifrovaně.

Vaše údaje uložíme pro výše uvedený účel do ukončení

výběrového řízení. Máte však možnost zvolit uložení podkladů uchazeče na delší časové období, aby bylo možné porovnávat vaše podklady s jinými volnými pozicemi, které odpovídají vašemu profilu.

Před nahráním vašich podkladů uchazeče potřebujeme váš výslovný souhlas, který nám poskytnete zaškrtnutím políčka. V takovém případě uchováváme data po dobu šesti měsíců. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli a bez udání důvodu odvolat s účinností do budoucna telefonicky na čísle +49 (7154)-811-0, e-mailem zaslaným na adresu personal(at)sata.com nebo poštou na adresu SATA GmbH & Co. KG, Domertalstraße 20 70806 Kornwestheim.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. 

 

Pokud jako správce osobních údajů uzavřeme s vámi jako s uchazečem smlouvu o zaměstnání, budou předané údaje uchovávány pro účely pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními (viz čl. 88 odst 1 GDPR ve spojení s § 26 nového spolkového zákona na ochranu údajů BDSG). Neuzavřeme-li s vámi jako uchazečem žádnou smlouvu a odvoláte-li svůj souhlas, vaše dokumenty související s touto žádostí budou automaticky vymazány tři měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, ledaže by jejich odstranění bránilo jakýmkoli jiným oprávněným zájmům naší společnosti nebo právnímu základu pro pokračování uchovávání. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní břemeno v řízení podle všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG).

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů až do uplynutí 3 měsíců je čl. 88 odst. 1 GDPR ve spojení s § 26 nového spolkového zákona na ochranu údajů BDSG.

p. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) používáme špičkový a nejmodernější softwarový nástroj. Veškeré údaje jsou – smluvně stanoveny – na serverech v rámci Evropské unie. Přístup k softwarovému nástroji je při každém přihlášení nové kombinace uživatele a zařízení zabezpečen dvoufaktorovým ověřením.

q. Při použití aplikace pro vyhledávání trysek shromažďujeme a zpracováváme tyto informace:

- používaný jazyk
- vybraná tryska
- využití funkcí uživatelem prostřednictvím Google Analytics (bod 14.)

Vyhledávač trysek je aplikace pro rychlý, snadný a fundovaný výběr vhodné trysky pro stříkací pistoli SATAjet X 5500. Tyto údaje shromažďujeme a zpracováváme za účelem optimalizace aplikace a s cílem zlepšovat zkušenosti uživatele.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 

12. Automatizovaná individuální rozhodnutí

V současné době nepoužíváme plně automatizované zpracování pro rozhodování. 

13. Cookies

Naše webové stránky používají tzv. cookies na několika místech. Slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče (lokálně na pevném disku).

Tyto soubory cookies nám umožňují analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky. Díky tomu můžeme vytvořit obsah webových stránek podle potřeb návštěvníka. Soubory cookies nám umožňují měřit efektivitu dané reklamní inzerce a umístit ji například podle tématického zaměření uživatelů.

Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. „Session Cookies“. Ty budou po vaší návštěvě automaticky smazány. Trvalé soubory cookies se automaticky vymažou z počítače po uplynutí doby platnosti (zpravidla 6 měsíců) nebo je vymažete sami před uplynutím doby platnosti.

Většina internetových prohlížečů přijímá cookies automaticky. Pokud nechcete tyto informace odesílat, můžete zpravidla změnit nastavení svého prohlížeče. V případě, že budete při použití některé naší nabídky požádáni o potvrzení používání souborů cookies, není použití nabídky bez předchozího souhlasu možné, nebo je možné jen omezeně. 

Cookies se ukládají na uživatelově počítači a odsud jsou předávány nám. Jako uživatel máte proto plnou kontrolu nad využitím cookies. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete vypnout nebo omezit přenos cookies. Navíc můžete již nastavené soubory cookies kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích.

Poznámka: Pokud zakážete používání cookies, nebudou případně plně použitelné všechny funkce našich webových stránek.

Soubory cookies, které jsou nezbytné k procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, jež chcete použít, jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na ukládání souborů cookies pro účely technicky správného a optimalizovaného poskytování našich služeb.

Jinak je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud je udělen souhlas.

14. Uživatelské profily / sledování webu (čl. 6 odst. 1 písm. f, GDPR)

a. Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu webové analytiky poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Google Analytics používá tzv. ‚cookies‘, což jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání této webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem užívání této webové stránky se obvykle přenáší na server Google v USA a tam se ukládají. Jménem provozovatele těchto webových stránek Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání webových stránek a k vytváření zpráv o aktivitách na internetových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetových služeb na webových stránkách pro provozovatele webových stránek. IP adresa poskytovaná vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics nebude spojena s jinými údaji Google.

Zakažte službu Google Analytics

Ukládání souborů cookies můžete kdykoli zabránit nastavením softwaru svého prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu.

Můžete také zabránit sběru dat generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracováním těchto údajů společností Google. Za tímto účelem stáhněte na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) doplněk prohlížeče a instalujte jej.

Více informací naleznete

na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o službě Google Analytics a ochraně soukromých údajů).

Upozorňujeme, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód gat._anonymizeIp(); aby bylo zajištěno anonymní shromažďování IP adres (tzv. IP maskování). Vaši IP adresu bude proto společnost Google na naši žádost evidovat pouze ve zkrácené podobě, což zajistí anonymizaci a znemožní zjištění vaší totožnosti. V případě aktivace IP anonymizace na našich webových stránkách bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

b. Googletagmanager.com

Naše internetová stránka spouští kódy java skriptů od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen: Google).

Pokud jsou ve vašem internetovém prohlížeči aktivovány java skripty a není nainstalovaný žádný blokátor java skriptů, spustí váš internetový prohlížeč přenos osobních údajů do systémů Google. Není nám známo, jaké údaje společnost Google s obdrženými údaji spojí a k jakému účelu tyto údaje Google využije.

Spouštění java skriptů od společnosti Google lze kompletně blokovat po instalaci příslušného blokátoru (např. www.noscript.net).

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

c. Facebook pixel pro sledování konverzí

S vaším souhlasem používají naše webové stránky pixel pro sledování konverzí od společnosti Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen Facebook). To nám umožňuje sledovat akce uživatelů poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. Díky tomu jsme schopni zaznamenat efektivitu reklam na Facebooku pro statistické účely a pro průzkum trhu. Shromážděné údaje zůstávají anonymní. To znamená, že do osobních údajů jednotlivých uživatelů nemůžeme nahlédnout. Shromážděné údaje jsou však ukládány a zpracovány společností Facebook. O této záležitosti vás budeme informovat podle našich nejnovějších informací. Facebook může propojit data s údaji z vašeho účtu na Facebooku a použít je pro své vlastní propagační účely v souladu se zásadami používání dat společnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Sledování konverzí prostřednictvím Facebooku také umožňuje společnosti Facebook a jejím partnerům, aby se vám zobrazovaly reklamy na Facebooku a mimo něj. K tomuto účelu je navíc ve vašem počítači uložen soubor cookie.

Souhlas mohou dát pouze uživatelé starší 13 let. Pokud jste mladší 13 let, kontaktujte svého zákonného zástupce.

Kliknutím sem zrušte svůj souhlas https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

d.       Remarketing / retargeting na Facebooku

 

Naše stránky obsahují značky pro remarketing sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomocí remarketingových značek je při návštěvě naší webové stránky vytvořeno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem společnosti Facebook. Společnost Facebook tak obdrží informace, že jste svou IP adresou navštívili naše stránky. To umožňuje společnosti Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Takto získané informace můžeme použít ke zobrazení reklam na Facebooku. Poukazujeme na to, že jako poskytovatel stránek neznáme obsah přenášených údajů a jejich použití společností Facebook. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kliknutím sem zrušte svůj souhlas https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Kliknutím sem deaktivujete sledování přes Facebook.

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

15. Sociální pluginy sociálních sítí

a. Facebook

Naše webové stránky používají sociální pluginy (dále jen „pluginy“) sociální sítě facebook.com, která je provozována společností Facebook Inc.,1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Pluginy jsou označeny logem Facebooku nebo doplňkem „Facebook Social Plugin“.

Pokud navštívíte některou stránku našeho webu, která obsahuje takový plugin, spustí váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah pluginu je Facebookem přenesen přímo do vašeho prohlížeče a tímto začleněn do webové stránky.

Integrací pluginů získává společnost Facebook informace, že jste navštívili příslušnou stránku našeho webu. Ve stavu přihlášení lze očekávat bezprostřední přiřazení dat k danému uživatelskému profilu na Facebooku, i když jste nepotvrdili tlačítko „To se mi líbí“. Pokud interagujete s pluginy, například stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo podáte komentář, příslušné informace budou z vašeho prohlížeče přenášeny přímo na Facebook a tam uloženy.

Dokonce i když nemáte účet na Facebooku, může společnost Facebook shromažďovat vaše údaje jako např. IP adresu. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání údajů společností Facebook, jakož i vaše související práva a možnosti nastavení na ochranu soukromí naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook shromažďovala vaše údaje prostřednictvím našich internetových stránek, musíte se před navštívením našich webových stránek odhlásit ze svého uživatelského účtu aplikace Facebook. Navíc můžete ve svém internetovém prohlížeči nainstalovat příslušné blokátory.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese:

http://www.facebook.com/policy.php

 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

b. Twitter

Na naší domovské stránce najdete funkce poskytovatele Twitter. Tyto služby nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Použitím služby Twitter a funkce Re-Tweet jsou vámi navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a sdíleny s ostatními uživateli. Přitom jsou údaje rovněž přeneseny do společnosti Twitter.

Poukazujeme na to, že jako poskytovatel stránek neznáme obsah přenášených údajů a jejich použití společností Twitter. Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v Nastavení účtu na adrese twitter.com/account/settings.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na adrese:

http://twitter.com/privacy

 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

c. Google +1

Naše weby využívají funkce Google +1. Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Shromažďování a předávání informací: Použití tlačítka Google+1 představuje způsob, jak veřejně sdílet informace se světem. Tlačítko Google+1 pomáhá vám a ostatním přijímat personalizovaný obsah od společnosti Google a partnerů. Společnost Google zaznamenává informace o vámi hodnoceném obsahu +1 a rovněž informace o zobrazené stránce, pokud jste klikli na +1. Vaše hodnocení + 1 se může zobrazit ostatním jako anotace se jménem vašeho profilu a fotografií ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google nebo jinde na webových stránkách a reklamách na internetu. Společnost Google zaznamenává informace o vaší aktivitě +1, aby vylepšila služby společnosti Google pro vás i pro ostatní uživatele. Chcete-li používat tlačítko Google+1, musíte mít zřízen veřejný profil Google viditelný v internetovém světě, který obsahuje minimálně jméno, které jste pro profil zvolili. Toto jméno bude používáno v rámci všech služeb Google. V některých případech může nahradit jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu pod svým účtem Google. Identita profilu Google se může zobrazovat uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo mají jiné vaše identifikační údaje.

Použití shromážděných informací: Kromě výše uvedených použití budou informace, které poskytnete, používány v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Společnost Google může zveřejňovat souhrnné statistiky aktivit uživatele Google+1 a předávat tyto informace uživatelům a partnerům, jako jsou například vydavatelé, inzerenti nebo propojené webové stránky.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google+ na adrese:

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

d. Instagram

Funkce služby Instagram jsou integrovány na našich stránkách. Tyto funkce poskytuje společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášeni k účtu Instagram, můžete propojit obsah našich stránek s profilem Instagram kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje společnosti Instagram přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Poukazujeme na to, že jako poskytovatel stránek neznáme obsah přenášených údajů a jejich použití společností Instagram.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram na adrese:

http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

e. YouTube

Na našich webových stránkách se používají pluginy stránek YouTube provozovaných společností Google. Operátorem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některý z našich webů s podporou pluginů YouTube, budete připojeni k serverům společnosti YouTube. Server společnosti Youtube bude informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, umožníte službě YouTube, aby vaše zvyky při surfování po internetu přímo přiřadila k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na adrese:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

f. Řešení dvojím kliknutím: 

Dvě kliknutí pro zvýšení ochrany osobních údajů. 

První kliknutí: 

Tlačítko sociální sítě není aktivováno při načítání naší webové stránky, stane se tak až po kliknutí na toto tlačítko. Váš prohlížeč poté vytvoří přímé spojení s příslušnými servery. Při prvním klepnutí na tlačítko deklarujete souhlas s přenosem dat příslušnému poskytovateli.

Aktivací tlačítka získává poskytovatel informaci, že jste navštívili naši příslušnou stránku na internetu. Jste-li přihlášeni do sociální sítě, lze od tohoto okamžiku přiřadit vaši návštěvu k vašemu uživatelskému účtu, a to i v případě, že toto tlačítko nepotvrdíte podruhé. 

 

Druhé kliknutí:

Pokud interagujete s pluginy, například zadáním komentáře, když znovu kliknete na tlačítko, bude příslušná informace přenesena z vašeho prohlížeče přímo poskytovateli a tam uložena.

 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

16. Zabezpečení údajů a ochrana osobních údajů, e-mailová komunikace 

Vaše osobní údaje budou uloženy s využitím veškerých technických a organizačních možnosti, aby nebyly přístupné třetím stranám. Při e-mailové komunikaci nelze z naší strany zaručit úplnou ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu vám v případě potřeby zaručení vysokého stupně důvěrnosti vašich informací doporučujeme využít klasických poštovních služeb.

17. Zákaz zasílání reklamních materiálů

Tímto zakazujeme použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinných údajů v tiráži k zasílání výslovně nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů. 

18. Mobilní aplikace společnosti SATA (např. věrnostní aplikace, aplikace SATA) 

Části naší nabídky jsou také nabízeny pro mobilní zařízení prostřednictvím aplikací SATA. Všechny integrované procesy zpracování údajů, tj. shromažďování,  uchovávání a zpracování údajů probíhají v souladu s procesy a systémy zpracování uvedenými výše v prohlášení o ochraně osobních údajů.

Naše aplikace také vyžadují oprávnění k poskytování určitých funkcí. Konkrétně to znamená:

fotoaparát: Naše aplikace potřebují přístup ke fotoaparátu, aby měl uživatel možnost využít funkci skeneru čárových kódů. Fotoaparát se používá výhradně pro skenování čárových kódů.

paměť zařízení: Naše aplikace potřebují přístup do paměti zařízení, aby mohli ukládat do mezipaměti, měnit nebo odstraňovat obsah aplikací. Z paměti zařízení nezískáváme žádná data.

síť a Wlan: Naše aplikace potřebují přístup k vašemu telekomunikačnímu připojení, vaší síti WiFi / WLan nebo síti, aby mohli přijímat data z našich aplikací a našich webových stránek z internetu a pravidelně aktualizovat jejich obsah.

19. Odkazy na jiné poskytovatele

Naše webové stránky obsahují rovněž – jasně rozpoznatelné – odkazy na internetové stránky jiných společností. Pokud jsou k dispozici odkazy na weby jiných poskytovatelů, nemáme žádný vliv na jejich obsah. Proto nelze za tento obsah přebírat žádnou záruku a odpovědnost. Za obsah těchto stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek.

Odkazované stránky byly zkontrolovány v době propojení z hlediska případného porušení právních předpisů a identifikovatelných porušení. Nelegální obsah nebyl v okamžiku propojení rozpoznatelný. Neustálou kontrolu obsahu odkazovaných stránek však nelze požadovat bez konkrétních důkazů porušení zákona. Po oznámení o porušení zákona budou příslušné odkazy okamžitě odstraněny.

20. Zohlednění, platnost a aktuálnost prohlášení o ochraně osobních údajů

Používáním našich služeb souhlasíte s výše popsaným používáním údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů je v předkládané verzi aktuálně platné a datováno ke dni 26.06.2018.

Vzhledem k vývoji našich webových stránek nebo k zavádění nových technologií může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Společnost SATA GmbH & Co. KG si vyhrazuje právo kdykoli změnit své prohlášení o ochraně osobních údajů s účinkem do budoucna. Aktuální verze prohlášení o ochraně osobních údajů je kdykoli k dispozici na našich webových stránkách v části Ochrana osobních údajů https://www.sata.com/index.php?id=webdisclaimer. Doporučujeme, abyste se informovali o aktuálním prohlášení o ochraně osobních údajů.