Copyright


Oznaczenie oferenta wg §5 TMG

Oferentem i podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą domenę internetową w rozumieniu § 5 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) i nimieckiej ustawy na temat regulacji warunków ramowych usług informacyjnych i komunikacyjnych (IuKDG), jest

 

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstr. 20
70806 Kornwestheim
Niemcy

Telefon: +49 (7154) 811 - 200
Telefax: +49 (7154) 811 - 190

export@sata.com

www.sata.com

 

Spółka komandytowa z siedzibą w Kornwestheim
Sąd rejestrowy Stuttgart HRA 202151
Osobiście odpowiedzialny udziałowiec:
SATA Verwaltungs-GmbH, Kornwestheim HRB 202857
Dyrektor zarządzający: Albrecht Kruse, Stuttgart
Nr identyfikacyjny podatku obrotowego: DE 146132518

 

Wskazówki prawne

1. Zawartość oferty online
SATA GmbH & Co. KG, określana w dalszej części jako SATA, nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności i jakości udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec SATA, odnoszące się do szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym, które powstały na skutek używania lub nieużywania oferowanych informacji względnie spowodowane zostały używaniem błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile wobec SATA nie istnieje udowodniona zamierzona lub wynikająca z rażącej niedbałości wina. Wszystkie oferty są niewiążące i bez zobowiązań. SATA zastrzega sobie wyraźnie prawo zmiany części strony lub całości oferty bez specjalnej zapowiedzi, uzupełnienia, skasowania lub czasowego, czy ostatecznego wstrzymania publikacji.

 

2. Odsyłacze i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych („linków“), które leżą poza obszarem odpowiedzialności firmy SATA, zobowiązanie z tytułu odpowiedzialności mogłoby być skuteczne, gdyby SATA posiadała wiedzę na temat tych zawartości oraz byłoby z jej strony technicznie możliwe i od niej wymagane w przypadku sprzecznej z prawem ich zawartości zapobiec ich używaniu. Z tego względu SATA oświadcza wyraźnie, że w momencie ustawiania linków odpowiednie, linkowane strony nie zawierały nielegalnych treści. SATA nie ma jakiegokolwiek wpływu na aktualną i przyszłą postać oraz na zawartość linkowanych / powiązanych stron. Dlatego niniejszym SATA wyraźnie dystansuje się od wszelkich zawartości wszelkich linkowanych/ pozwiązanych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linków. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy wstawionych w ramach własnej oferty internetowej jak też wpisów obcych w księgach gości ewentualnie założonych przez SATA, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne dane oraz w szczególności za szkody, powstałe na skutek używania lub nieużywania tego rodzaju oferowanych informacji, odpowiada jedynie oferent strony, do której prowadził odnośnik, nie zaś ten, kto poprzez linki wskazuje jedynie na daną publikację.

 

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
SATA dąży we wszystkich publikacjach do przestrzegania praw autorskich do zastosowanej grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów oraz do wykorzystywania wykonanych przez siebie materiałów graficznych, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów lub sięgania po nielicencjonowane materiały graficzne, dokumenty dźwiękowe, sekwencje filmowe i teksty. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają w sposób nieograniczony prawu o stosowaniu znaków towarowych i prawu własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Z występowania samej nazwy nie można wyciągnąć wniosku, że znak markowy nie jest chroniony prawami osób trzecich! Prawo do powielania (Copyright ) opublikowanych przez SATA, samodzielnie wykonanych obiektów przysługuje wyłącznie SATA. Powielanie lub zastosowanie takich materiałów graficznych, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów w innych elektronicznych oraz drukowanych publikacjach nie jest dozwolone bez wyraźniej zgody SATA.

 

4. Ochrona danych
O ile w ofercie internetowej istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresów e-mail, nazwisk, adresów pocztowych), to udzielanie takich danych ze strony użytkownika następuje wyraźnie na zasadzie dobrowolności. Można korzystać i opłacać wszystkie oferowane usługi - o ile to możliwe i wymagane - również bez podawania takich danych względnie z podaniem danych anonimowych lub pseudonimów.

 

5. Skuteczność prawna niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności
Niniejszą klauzulę wyłączenia odpowiedzialności należy rozpatrywać jako część oferty internetowej, z której prowadzi link do tej strony. O ile części lub pojedyncze sformułowania tego tekstu nie odpowiadałyby już lub nie odpowiadałyby całkowicie obowiązującemu stanowi prawnemu, to pozostałe części tego dokumentu pozostają w swej mocy nienaruszone.

 

6. Znaki towarowe
SATA, SATAjet, das SATA-Logo i/lub inne wspomniane w treści produkty SATA są albo zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi SATA GmbH & Co. KG w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy przedsiębiorstw i produktów które wspomniane są tutaj w treści mogą być znakami towarowymi właścicieli należącyh do firmy.