Copyright


Označení nabízejícího podle § 5 Zákona o telekomunikačních službách (TDG)

Nabízející a osoba odpovědná za tuto internetovou doménu ve smyslu § 6 zákona o využívání telekomunikačních služeb (TDG), zákona o regulaci rámcových podmínek pro informační a komunikační služby (IuKDG), a vzhledem k redakčním obsahům, tiskovému právu, jakož i § 6 II státní smlouvy o mediálních službách (MDStV), je

 

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstr. 20
70806 Kornwestheim
Německo

Telefon: +49 (7154) 811 - 0
Telefax: +49 (7154) 811 - 196

export@sata.com

www.sata.com

 

Komanditní společnost se sídlem v Kornwetheimu
Rejstříkový soud ve Stuttgartu HRA 202151
Osobně ručící společník:
SATA Verwaltungs-GmbH, Kornwestheim HRB 202857
Jednatel: Albrecht Kruse, Stuttgart
DIČ: DE 146132518

 

Právní pokyny

1. Obsah online nabídky
Firma SATA GmbH & Co. KG, dále jen SATA, neručí za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu zde předkládaných informací. Nároky na ručení vůči firmě SATA, které by se vztahovaly na škody materiální nebo nehmotné povahy vzniklé použitím nebo nepoužitím zde nabízených informací resp. použitím nesprávných nebo neúplných informací, jsou vyloučeny, pokud firmě SATA není prokázáno úmyslné zavinění nebo zavinění z nedbalosti. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Firma si výslovně vyhrazuje právo, měnit, mazat nebo částečně či zcela nezveřejnit bez zvláštního oznámení části stránek nebo celou nabídku.

 

2. Odkazy a linky
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky ("links"), které leží mimo oblast odpovědnosti firmy SATA, by bylo možné uplatnit povinnost záruky pouze v tom případě, pokud by firma SATA o těchto obsazích věděla a bylo by pro ni technicky možné a únosné v případě nezákonnosti těchto obsahů zabránit v jejich užívání. Firma SATA proto výslovně prohlašuje, že v době nastavení odkazů se na odkazovaných stránkách neobjevovaly žádné ilegální obsahy. Firma SATA nemá žádný vliv na aktuální a budoucí strukturu a obsahy stránek, na které odkazuje. Proto se firma SATA tímto výslovně distancuje od všech obsahů na všech stránkách, na které odkazuje a které byly po nastavení odkazů firmy SATA změněny. Toto ustanovení platí pro všechny odkazy a linky nastavené v rámci vlastní internetové nabídky jakož i pro cizí příspěvky v eventuálních knihách hostů, diskusních fórech a mailových zprávách, které zřídí firma SATA. Za nelegálnost, chybnost nebo neúplnost obsahů a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takto nabízených informací ručí výhradně provozovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli ten, jehož odkaz na tuto zveřejněnou stránku pouze odkazuje.

 

3. Autorské právo a právo na ochranu značky
Snahou firmy SATA je, aby ve všech publikacích byla dodržena autorská práva obrázků, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, aby používala pouze ve vlastní režii vyhotovené obrázky, zvukové dokumenty, videosekvence nebo aby používala takové obrázky, zvukové dokumenty, videosekvence, k nimž není potřeba získat licenci. Veškeré obchodní a firemní značky uvedené v rámci internetové nabídky a případně chráněné třetí stranou podléhají bez omezení aktuálně platnému právu na ochranu značky a vlastnickému právu příslušných zapsaných vlastníků. Na základě pouhého uvedení samotného nelze dospět k závěru, že obchodní značka není chráněna právy třetí strany! Copyright zveřejněných objektů, které si firma SATA sama zhotovila, zůstává v držení firmy SATA. Kopírování nebo používání takovýchto obrázků, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiné elektronické nebo tištěné publikaci není povoleno, pokud není udělen výslovný souhlas firmy SATA.

 

4. Ochrana dat
Pokud se v rámci internetové nabídky objevuje možnost zadání osobních nebo obchodních dat (e-mailové adresy, jména, adresy), pak toto předání dat probíhá ze strany uživatele na výslovně dobrovolné bázi. Čerpání a platby za všechny nabízené služby je - pokud je to technicky možné a proveditelné - i povoleno bez zadání těchto údajů resp. při zadání anonymních dat nebo pseudonymu.

 

5. Právní účinnost tohoto vyloučení ručení
Toto vyloučení odpovědnosti je součástí internetové nabídky, ze které se odkazuje na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neměly, již neměly nebo částečně neměly být v souladu s právním stavem, zůstávají obsah a platnost ostatních částí tohoto dokumentu nedotčeny.

 

6. Obchodní značka
SATA, SATAjet, logo SATA a/nebo jiné, v tomto textu zmíněné výrobky firmy SATA jsou buďto registrovanou obchodní známkou nebo obchodní známkou firmy SATA GmbH & Co. KG v USA a/nebo v jiných zemí. Názvy firem a produktů, které jsou zde zmíněny v textu, mohou být obchodní značkou jejich příslušných majitelů.